The role of cluster initiatives in supporting industry development

Název práce: The role of cluster initiatives in supporting industry development
Autor(ka) práce: Balcerzak, Weronika Kinga
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pantea, Smaranda
Oponenti práce: Zeynalov, Ayaz
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis aims to analyse the impact of a cluster on industry development. The aerospace industry was chosen for the analysis. The paper consists of three parts: a literature review, an analysis of the aerospace industry in the European Union and Poland, and a case study analysis of the Silesian Aviation Cluster. The first part is based on theoretical literature, reports of foreign organisations and empirical studies on clusters and aerospace clusters. The next part presents the analysis of Eurostat and Statistic Poland data. The final part analyses the benefits companies can get from being a cluster initiative member and whether it supports industry development. The conclusions drawn show a relation between being a member of the Silesian Aviation Cluster and a successful foreign expansion. However, the conclusions are based only on analysing one of four internationalisation projects as the other three are still running.
Klíčová slova: cluster initiative; industry development; clusters; aerospace industry; internationalisation of firms; internationalisation of aerospace companies; regional policies; cluster policies
Název práce: The role of cluster initiatives in supporting industry development
Autor(ka) práce: Balcerzak, Weronika Kinga
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pantea, Smaranda
Oponenti práce: Zeynalov, Ayaz
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat vliv klastru na rozvoj průmyslu. Pro analýzu byl vybrán letecký průmysl. Práce se skládá ze tří částí: přehledu literatury, analýzy leteckého průmyslu v Evropské unii a Polsku a analýzy případové studie Slezského leteckého klastru. První část vychází z teoretické literatury, zpráv zahraničních organizací a empirických studií o klastrech a leteckých klastrech. Další část představuje analýzu údajů Eurostatu a Statistic Poland. Závěrečná část analyzuje výhody, které mohou společnosti získat z členství v klastrové iniciativě, a to, zda toto členství podporuje rozvoj průmyslu. Vyvozené závěry ukazují souvislost mezi členstvím ve Slezském leteckém klastru a úspěšnou zahraniční expanzí. Závěry jsou však založeny pouze na analýze jednoho ze čtyř internacionalizačních projektů, protože ostatní tři stále probíhají.
Klíčová slova: internacionalizace firem; internacionalizace leteckých společností; klastrová iniciativa; klastrové politiky; Klastry; rozvoj průmyslu; letecký průmysl; regionální politiky

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 6. 2021
Datum podání práce: 28. 4. 2022
Datum obhajoby: 27. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77081/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: