Tvorba nové strategické koncepce firmy Beauty Concept

Název práce: Tvorba nové strategické koncepce firmy Beauty Concept
Autor(ka) práce: Melnikovič, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Matysová, Kamila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá marketingovou a komunikační koncepcí vybrané společnosti. Cílem bakalářské práce je provedení analýzy a zhodnocení současné online marketingové komunikace podniku a poskytnutí doporučení na základě vlastního výzkumu, která by mohla vést ke zefektivnění online marketingových aktivit. Vlastní výzkum je proveden pomocí dotazníkového šetření. Práce je složena ze tří hlavních částí. V první části je vymezena podstata marketingové komunikace a jsou vysvětleny základní pojmy a definice související s content marketingovou strategií a online marketingovou komunikací. Druhá část práce se věnuje analýze aktuálně uplatňované marketingové komunikace firmy Beauty Concept. V rámci třetí části je provedeno zhodnocení vlastního výzkumu a jsou navržena doporučení, která by mohla vést ke zefektivnění marketingových aktivit firmy.
Klíčová slova: marketingová komunikace ; obsahový marketing; marketingová strategie
Název práce: Creation of a new strategic concept of the company Beauty Concept
Autor(ka) práce: Melnikovič, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Matysová, Kamila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the marketing and communication concept of a selected company. The aim of the bachelor's thesis is to analyze and evaluate the current online marketing communication of the company and provide recommendations based on its own research, which could lead to more effective online marketing activities. The research itself is carried out using a questionnaire survey. The work consists of three main parts. The first part defines the essence of marketing communication and explains the basic concepts and definitions related to content marketing strategy and online marketing communication. The second part of the thesis deals with the analysis of the currently applied marketing communication of the company Beauty Concept. In the third part, the evaluation of own research is performed and recommendations are proposed that could lead to more efficient marketing activities of the company.
Klíčová slova: marketing communication; marketing strategy; content marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2021
Datum podání práce: 29. 4. 2022
Datum obhajoby: 2. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77848/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: