Specifika ve stavební výrobě v oblasti účetnictví a externího auditu

Název práce: Specifika ve stavební výrobě v oblasti účetnictví a externího auditu
Autor(ka) práce: Nedbálková, Pavlína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jošt, Marek
Oponenti práce: Králíček, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se věnuje specifikům ve stavebním odvětví z pohledu účetnictví a externího auditu. Jelikož české účetní předpisy a standardy vykazování v oblasti stavebnictví neupravují, byla tato diplomová práce využita pro výčet účetních specifik a jejich účtování a vykazování. Řešeny byly především ty oblasti, u kterých může vznikat větší riziko chyb či nesprávností v souvislosti s touto podnikatelskou činností. Druhá část této práce navazuje na kapitoly o účetnictví teoretickým vymezením externího auditu, který je poté rozveden do specifik, která jsou pro společnost podnikající ve stavebním odvětví typická. Veškerá specifika týkající se účetnictví a auditu jsou následně i prakticky aplikována na stavební firmu podnikající v České republice.
Klíčová slova: stavebnictví; účetnictví; stavební smlouva; stavební projekt; externí audit; stavební společnost
Název práce: Specifics of the construction industry from an accounting and external audit perspective
Autor(ka) práce: Nedbálková, Pavlína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jošt, Marek
Oponenti práce: Králíček, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on the specifics of the construction industry from an accounting and external audit perspective. As Czech accounting regulations and standards do not regulate reporting in the construction industry, this thesis is used to list the accounting specifics. The specifics primarily address areas that may be at greater risk of errors or misstatements in relation to this business activity. The second part of the thesis is devoted to theoretical definition of external audit, which is then developed into specifics that are typical for a company operating in the construction industry. All the specifics related to accounting and auditing are then practically applied to a construction company doing business in the Czech Republic.
Klíčová slova: construction company; construction industry; accounting; external audit; building project; contracts

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2022
Datum podání práce: 1. 5. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79959/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: