Platforma pro přípravu interaktivních e-mailů za využití technologie AMP

Název práce: Platforma pro přípravu interaktivních e-mailů za využití technologie AMP
Autor(ka) práce: Vočadlo, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Oponenti práce: Duben, Přemysl Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Téměř každý člověk dnes využívá e-mail za účelem osobní komunikace. Většina z nás pak dostává spoustu newsletterů, které nejsou příliš atraktivní. Cílem této diplomové práce je implementovat platformu, která umožní uživatelům tvorbu a rozeslání interaktivních e-mailů, které pro příjemce atraktivní budou. Pro dosažení interakcí mezi příjemcem a e-mailem je využita technologie AMP od společnosti Google. Pomocí této technologie lze neatraktivní newslettery oživit dynamickými prvky, jako jsou galerie obrázků, formuláře, skládané seznamy nebo třeba časovače. Tyto prvky příjemce na první pohled zaujmou, díky čemuž stráví u obsahu newsletteru více času a s větší pravděpodobností si společnost zapamatuje nebo v obsahu e-mailu provede požadovanou akci, většinou kliknutí. Na základě rešerše byla implementována platforma, která nabízí kromě tvorby e-mailů také základní správu kontaktů, šablon a kampaní. Připravené kampaně pak platforma pomocí externí služby umožní rozeslat na cílové příjemce. V tomto ohledu je kladen důraz i na příjemce, jejichž e-mail dynamické prvky nedokáže vykreslit. Implementace platformy je dokončená, uživatelsky otestovaná a dostupná pod licencí MIT. Závěr práce je věnován celkové použitelnosti technologie. Dynamické prvky dnes mají stále velmi slabou podporu a jejich příprava je složitá a nákladná. Při rozhodování použití technologie je primárním kritériem cílová skupina příjemců.
Klíčová slova: newsletter; hromadný e-mail; interaktivní e-mail; AMP framework; AMP editor
Název práce: Platform for the preparation of interactive emails using AMP technology
Autor(ka) práce: Vočadlo, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Oponenti práce: Duben, Přemysl Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nowadays, almost everyone uses email for personal communication. Most of us receive a large number of newsletters that are not very attractive. This thesis aims to implement a platform that allows users to create and send out interactive, engaging emails to the recipients. Google's AMP technology is used to achieve interactions between the recipient and email. Using this technology, unattractive newsletters can be enlivened with dynamic elements such as image galleries, forms, folded lists, or even timers. These elements catch the recipients' eye at first glance, making them spend more time with the newsletter content and more likely to remember the company or take the desired action, usually a click, in the email content. Based on the research, a platform that offers essential contact, template and campaign management, and email creation was implemented. The platform allows the prepared campaigns to be sent to the target recipients using an external service. In this respect, the focus is also on recipients whose emails cannot render dynamic elements. The platform implementation is complete, user-tested, and available under the MIT license. The paper concludes with a discussion of the overall applicability of the technology; dynamic elements are still poorly supported nowadays and are complex and expensive to prepare. When deciding to use the technology, the primary criterion is the target beneficiary group.
Klíčová slova: newsletter; bulk email; interactive email; AMP framework; AMP editor

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Znalostní a webové technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 9. 2020
Datum podání práce: 1. 5. 2022
Datum obhajoby: 1. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74050/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: