Leasingové a úvěrové financování

Název práce: Leasingové a úvěrové financování
Autor(ka) práce: Cacínová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Černý, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je „Leasingové a úvěrové financování“. Teoretická část je zaměřena na porovnání právních, účetních a daňových aspektů těchto forem financování. Dále je zmíněno porovnání v rámci problematiky mezinárodních účetních standardů. Uvedeny jsou též výhody a nevýhody leasingu a úvěru. Praktický příklad je věnován porovnání financování osobního automobilu v rámci operativního leasingu a úvěru.
Klíčová slova: Finanční leasing; operativní leasing; úvěr; srovnání leasingu a úvěru
Název práce: Lease and credit financing
Autor(ka) práce: Cacínová, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Černý, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theme of this diploma thesis is “Lease and credit financing”. Theoretical part is focused on the comparison of legislative, accounting and taxation aspects of these forms of financing. It´s also mentioned comparison within the issue of the international accounting standards. The advantages and disadvantages of lease and credit are also mentioned. The practical example includes comparison between financing car with operating lease and credit.
Klíčová slova: Financial lease; operating lease; credit; the comparison between lease and credit

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 10. 2021
Datum podání práce: 5. 5. 2022
Datum obhajoby: 23. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78586/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: