Využití nutričního problému v praxi - srovnání vybraných diet

Název práce: Využití nutričního problému v praxi - srovnání vybraných diet
Autor(ka) práce: Kvapil, Oliver
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Borovička, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této bakalářské práce je formulovat matematický model lineárního programování zaměřený na pestrost jídelníčku, správné nutriční hodnoty a jejich rozdělení v průběhu dne, který bude modifikován aplikací vybraných diet. Každá dieta svou specifickou charakteristikou obmění model jedinečným způsobem. V teoretické části jsou důkladně vysvětleny všechny potřebné pojmy týkající se vědního oboru operační výzkum a také zdravého stravování. Tyto teoretické pojmy se poté přenesou do praktické části, kde se využijí při formulaci matematických modelů, jenž se pro vyšší výpovědní hodnotu aplikují na dvě fiktivní osoby a na dva dny. Výsledné modely vypočítají optimální jídelní plány pro každou dietu. Veškeré výpočty budou probíhat v softwaru Lingo 19.0.
Klíčová slova: nutriční problém; lineární programování; cílové programování; nutriční hodnoty; makroživiny; matematický model; operační výzkum
Název práce: Practical use of nutrition issue - comparison of selected diets
Autor(ka) práce: Kvapil, Oliver
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Borovička, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this bachelor thesis is to formulate mathematical model of linear programming focused on a balanced diet, good nutrition and it’s distribution during the day, which will be modified by application of chosen diets. The each diet will change the model by it’s specific characteristics. All definitions regarding operations research and healthy eating are explained properly in theoretical part of this bachelor thesis. These theoretical definitions are utilized in practical part within the formulation of mathematical models, which are applied on 2 fictitious persons in 2 days. Final models calculate an optimal eating plan. All calculations are made in a Lingo 19.0.
Klíčová slova: nutrition issue; linear programming; goal programming; macronutrients; nutritional values; mathematical model; operations research

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2021
Datum podání práce: 8. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79000/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: