Možnosti využití VPN v Raspberry Pi

Název práce: Možnosti využití VPN v Raspberry Pi
Autor(ka) práce: Nguyen, Van
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kovářová, Marie
Oponenti práce: Maryška, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá bezpečností na internetu, konkrétněji jakým způsobem je uživatel vystaven nebezpečí a jak se bude moc proti takovému nebezpečí bránit. Cílem této práce je vysvětlení termínu VPN a popisu jeho základních funkcí. Vysvětlení termínu malvertising, popsání základních útoků a také popis základních prvků ochrany proti těmto hrozbám (prohlížeč, webové rozšíření). V praktické části se popisuje implementace domácího řešení ve formě Raspberry Pi, a to konkrétně Pi-Hole a Raspberry PiVPN. Výstupem praktické části budou výsledky z jednoduchého testování a měření, zda tato koncepce ochrany má smysl.
Klíčová slova: VPN; Malvertising; Adware; Adblocking; Raspberry Pi
Název práce: Possibilities of Using VPN in Raspberry Pi
Autor(ka) práce: Nguyen, Van
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kovářová, Marie
Oponenti práce: Maryška, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor’s thesis deals with internet security specifically how an internet user is exposed to dangers while browsing and how they can defend themself. The aims of this thesis are to explain the term VPN and to describe how this technology works, to explain the term malvertising and to describe basic attacks of malvertising, explanation and description of basic internet security elements (web browser, browser extension). In the practical part of thesis, a description of homemade solution will be implemented in a form of Raspberry Pi. To be specific an implementation of Pi-Hole and Raspberry PiVPN. The output of practical part will be results of basic testing and measurements if this conception of security has a purpose.
Klíčová slova: VPN; Malvertising; Adware; Adblocking; Raspberry Pi

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2021
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 24. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78767/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: