Analýza žánru interaktivního filmu ve videohře

Název práce: Analýza žánru interaktivního filmu ve videohře
Autor(ka) práce: Borovikova, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dušek, Václav
Oponenti práce: Sobolev, Igor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je věnována vývoji videoher, využívajících technologii Full Motion Video (FMV-her), nebo her v žánru interaktivního filmu, které vyžadují aktivní zapojení hráče prostřednictvím uživatelského rozhraní. Interaktivní film je jednou z nejvíc kontroverzních a revolučních oblastí herního průmyslu. Základy žánru byly položeny díky filmovému průmyslu, nebo spíše touze režisérů, producentů a scenáristů překvapit diváka nestandardním formátem a metodou vyprávění. Vyvinul se na počátku 80. let 20. století a každé desetiletí nabízelo nové formy a způsoby vnímání příběhu ve hrách. Se vznikem interaktivního filmu se změnila i podstata herního průmyslu. Videohry již nejsou jen prostředkem zábavy. Stejně jako kino se naučily mluvit o závažných tématech – ovlivňovat člověka, nechat ho myslet a prožívat. V teoretické části práce se ponoříme do historie videoher, procesu jejich vývoje od konceptu po distribuci. Zvláštní pozornost je věnovaná různým moderním metodám tvorby. Praktická část se zabývá analýzou potenciálu interaktivního filmu a budoucnosti game designu.
Klíčová slova: interaktivní film; videohry; game design
Název práce: Analysis of the interactive film genre in a video game
Autor(ka) práce: Borovikova, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dušek, Václav
Oponenti práce: Sobolev, Igor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis thesis is devoted to the development of video games using Full Motion Video technology (FMV-games) or interactive movie games, which require active player involvement through the user interface. Interactive movie is one of the most controversial and revolutionary areas of the gaming industry. The foundations of the genre were laid thanks to the movie industry or rather the desire of directors, producers and screenwriters to surprise a spectator by a non-standard format and method of storytelling. It developed in the early 1980s and each decade offered new forms and ways of story perception in games. With the emergence of interactive movie, the essence of the gaming industry also changed. Video games are no longer just a means of entertainment. Like cinema, they began to convey ideas on important topics and to influence people, letting them think and feel. In the theoretical part of the thesis, we will take a dive into a history of videogames, process of their development from concept to distribution. Special attention is paid to various modern methods of creation. The practical part deals with of the interactive movie genre potential and the future of game design in general.
Klíčová slova: videogames; interactive movie; game design

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 2. 2020
Datum podání práce: 8. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72363/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: