Sestavení optimálního jídelníčku pro celiaka

Název práce: Sestavení optimálního jídelníčku pro celiaka
Autor(ka) práce: Kyselová, Jessica
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sokol, Ondřej
Oponenti práce: Hanousek, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je sestavení a porovnání čtyř různých jídelníčků pro konkrétního celiaka. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána celiakie, správná výživa, lineární, celočíselné a cílové programování, nutriční problém a systém LINGO. V praktické části jsou tyto poznatky využity při výpočtu doporučených denních dávek živin a při sestavování modelů. Nejprve je sestaven jídelníček jednodenní. Následuje desetidenní jídelníček, u kterého je využito celočíselné programování. Třetí jídelníček je sestaven pomocí cílového programování a na rozdíl od předchozích modelů, kde je cílem minimalizovat cenu, je zde minimalizován součet odchylek. Čtvrtý jídelníček je zaměřen na vynechání lepku i laktózy při minimální ceně. V poslední kapitole jsou tyto jídelníčky zhodnoceny a porovnány. Modely jsou tvořeny v optimalizačním programu LINGO. Data a pomocné výpočty jsou provedeny v programu MS Excel.
Klíčová slova: celiakie; nutriční problém; Lingo; lineární programování
Název práce: Optimal diet for celiacs
Autor(ka) práce: Kyselová, Jessica
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sokol, Ondřej
Oponenti práce: Hanousek, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to compile and compare four different menus for a particular celiac. The work is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part describes celiac disease, proper nutrition, linear, integer and goal programming, nutritional problem and LINGO software. In the practical part, these findings are used in the calculation of recommended daily nutrient doses and in building models. First, a one-day menu is compiled. This is followed by a ten-day menu using integer programming. The third menu is compiled using goal programming, and unlike previous models, where the goal is to minimize price, the sum of deviations is minimized. The last menu is focused on omitting gluten and lactose at a minimal price. In the last chapter, these menus are evaluated and compared. Models are created in the LINGO optimization program. Data and auxiliary calculations are calculated in MS Excel.
Klíčová slova: nutritional problem; linear programming; celiac disease; Lingo

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 2. 2022
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79571/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: