Testování uživatelské zkušenosti (UX) aplikace Dobré knihy

Název práce: Testování uživatelské zkušenosti (UX) aplikace Dobré knihy
Autor(ka) práce: Šesták, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Doležel, Michal
Oponenti práce: Smutný, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá testováním uživatelské zkušenosti internetového knihkupectví dobre-knihy.cz. Cílem práce je otestovat uživatelskou zkušenost aplikace a následně výsledky analyzovat. Výstupem tohoto testování je návrh zlepšení, který je následně předán provozovateli e-shopu. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy, potřebné k pochopení problematiky uživatelského testování. Dále je vysvětlen obecný proces testování uživatelské zkušenosti a dva základní přístupy k návrhu designu aplikace. Je zde také představeno několik základních principů, kterými by se měl každý, kdo se snaží vytvořit pozitivní uživatelskou zkušenost, řídit. Dále je popsáno několik metrik, kterými je měřena uživatelská zkušenost a použitelnost. V druhé kapitole teoretické části je čtenáři představeno pět kvalitativních a čtyři kvantitativní metody evaluace uživatelské zkušenosti. Vysvětlen je i vhodný kontext využití těchto metod a jejich výhody i nevýhody. Praktická část práce je zaměřena na samostatné testování uživatelské zkušenosti aplikace dobre-knihy.cz. Aplikace je řádně představena a je vymezena cílová skupina jejích uživatelů. Na základě informací o cílové skupině je vytvořena reprezentativní skupina respondentů. Pro případné budoucí opakování výzkumu bylo zdokumentováno testovací prostředí. Následuje popis samostatného testování za využití metody eye tracking a dotazníku PSSUQ. Data jsou následně vyhodnocena a na základě získaných výsledků je vedena diskuse o možných změnách testované aplikace.
Klíčová slova: uživatelská zkušenost; testování UX; použitelnost; Eye-tracking; UX
Název práce: Testing user experience (UX) of application Dobré knihy
Autor(ka) práce: Šesták, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Doležel, Michal
Oponenti práce: Smutný, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with testing the user experience of the internet bookstore dobre-knihy.cz. The aim of the thesis is to test the user experience of the application and then analyse the results. The output of this testing is a proposal for improvement, which is then submitted to the e-shop operator. The theoretical part of the thesis explains the concepts needed to understand the user testing issues. Furthermore, the general process of user experience testing and two basic approaches to application design are explained. It also presents some basic principles that anyone trying to create a positive user experience should, follow. In addition, several metrics by which user experience and usability are measured are described. In the second chapter of the theoretical section, the reader is introduced to five qualitative and four quantitative methods of user experience evaluation. The appropriate context for the use of these methods and their advantages and disadvantages are also explained. The practical part of the thesis focuses on independent testing of the user experience of the dobre-knihy.cz application. The application is properly introduced, and the target group of its users is defined. Based on the information about the target group, a representative group of respondents is formed. The testing environment was documented for possible future repetition of the research. This is followed by a description of the self-testing and the methods used. The data is then evaluated and several changes to the tested application are proposed based on the results obtained.
Klíčová slova: Eye-tracking; UX; UX testing; user experience; usability

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2021
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 23. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79131/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: