Strukturální problémy a dluhová krize řecké ekonomiky pohledem teorie optimálních měnových oblastí

Název práce: Strukturální problémy a dluhová krize řecké ekonomiky pohledem teorie optimálních měnových oblastí
Autor(ka) práce: Bezemková, Romana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šíma, Ondřej
Oponenti práce: Durčáková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje dluhové krizi eurozóny z pohledu řecké ekonomiky. Práce se zaměřuje na detailnější popis ekonomických a strukturálních problémů řecké ekonomiky, popis řecké dluhové krize, plnění kritérií OCA, vyhodnocení vstupu Řecka do EMU a návrh možných řešení problémů Řecka (popřípadě celé EMU) na mikroekonomické i makroekonomické úrovni. Hlavním cílem diplomové práce je ukázat, že dluhová krize eurozóny nebyla způsobena pouze předlužením států jižního křídla eurozóny a následky globální ekonomické krize započaté roku 2008, ale i problémy uvnitř samotných členských států spojených s vnitřní a vnější nerovnováhou.
Klíčová slova: optimální měnová oblast; EMU; dluhová krize eurozóny; Řecko; ekonomické a strukturální problémy; kritéria OCA
Název práce: Structural problems and the debt crisis of the Greek economy from the perspective of the theory of optimal currency areas
Autor(ka) práce: Bezemková, Romana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šíma, Ondřej
Oponenti práce: Durčáková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on the eurozone debt crisis from the perspective of the Greek economy. The thesis focuses on a more detailed description of the economic and structural problems of the Greek economy, a description of Greek debt crisis, the fulfilment of the OCA criteria, an evaluation of Greece's accession to EMU, and a proposal of possible solutions to Greece's problems (or the entire EMU) at both the microeconomic and macroeconomic levels. The main aim of the thesis is to show that the eurozone debt crisis was caused not only by the over-indebtedness of “the southern wing” of the euro area and the aftermath of the global economic crisis started in 2008, but also by problems within the member states themselves linked to internal and external imbalances.
Klíčová slova: eurozone debt crisis; Greece; economic and structural problems; EMU; optimal monetary area; OCA criteria

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 9. 2021
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77675/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: