Riešenie datovej kvality v bankovníctve

Název práce: Riešenie dátovej kvality v bankovníctve
Autor(ka) práce: Rimarčíková, Sabína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Doubravová, Lucie
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Žijeme v dobe, kedy sa kladie veľký dôraz na dáta. Spoločnosti musia začať rozlišovať kvalitné dáta od nekvalitných a zamerať sa na zvýšenie ich kvality. Cieľom tejto bakalárskej práce je priblížiť dátovú kvalitu a proces jej riešenia v jednej z najväčších bánk na českom bankovom trhu. Práca je rozdelená na dve logické časti. Prvá časť je teoretická a zaoberá sa priblížením bankového sektora v Českej republike, definovaním dátovej kvality, určením kedy sú dáta kvalitné a kedy nekvalitné a určením hlavných príčin vzniku chýb. V poslednom rade bol priblížený pojem Data Governance a jeho súvislosť s dátovou kvalitou. Praktickú časť tvorí case study, ktorá zahrňuje popis rolí, procesov a nástroja, ktorý napomáha v udržiavaní kvality dát v jednej z najväčších bánk na českom bankovom trhu.
Klíčová slova: dátová kvalita; Data Governance; dáta
Název práce: Solution for Data quality in banking
Autor(ka) práce: Rimarčíková, Sabína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Doubravová, Lucie
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
We live in a time of great emphasis on data. Companies need to start distinguishing between high-quality and low-quality data and focus on improving its quality. The aim of this bachelor thesis is to approach the data quality and the process of its solution in one of the largest banks in the Czech banking market. The work is divided into two logical parts. The first part is theoretical and deals with the approach of the banking sector in the Czech Republic, defining data quality, determining when the data is of good quality and when the quality is poor and determining the main causes of the errors. Last but not least, the concept of Data Governance and its connection with data quality was introduced. The practical part consists of a case study, which includes a description of roles, processes and a tool that helps maintain data quality in one of the largest banks in the Czech banking market.
Klíčová slova: data quality; data; Data Governance
Název práce: Riešenie datovej kvality v bankovníctve
Autor(ka) práce: Rimarčíková, Sabína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Doubravová, Lucie
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Žijeme v době, kdy je kladen velký důraz na data. Společnosti musí začít rozlišovat kvalitní data od nekvalitních a dosáhnout zvýšení jejich kvality. Cílem této bakalářské práce je přiblížit datovou kvalitu a proces jejího řešení v jedné z největších bank na českém bankovním trhu. Práce je rozdělena na dvě logické části. První část je teoretická a jejím cílem je přiblížení bankovního sektoru v České republice. Obsahem je určení datové kvality, kdy jsou data kvalitní a kdy nekvalitní a určení hlavních příčin vzniku chyb. V poslední řadě bude přiblížen pojem Data Governance a jeho souvislost s datovou kvalitou. Druhou, praktickou část tvoří case study, která zahrnuje popis rolí, procesů a nástrojů, který pomáhá při udržování kvality dat v jedné z největších bank na českém bankovním trhu.
Klíčová slova: data; datova kvalita; Data Governance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 8. 2021
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77556/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: