Systém pro podporu výuky programování

Název práce: Systém pro podporu výuky programování
Autor(ka) práce: Mikulenka, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Pavlíčková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro podporu výuky programování. Hlavním cílem práce je navrhnout systém pro podporu výuky programování předmětů softwarového inženýrství na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké škole Ekonomické v Praze zohledňující potřeby výuky současných kurzů. V práci je nejprve popsán výchozí stav výuky, načež jsou představeny klíčové pojmy a způsob metody práce. Na základě analýzy zainteresovaných stran a získaných informací je definován výchozí problém k řešení. Následně je popsán samotný návrh řešení a jednotlivé funkcionality. V poslední části je formou diskuse zhodnoceno naplnění požadavků a cílů práce.
Klíčová slova: Systém; Design thinking; Výuka programování; UX design; Návrh softwaru; Webová stránka
Název práce: Support system for education of programming
Autor(ka) práce: Mikulenka, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Pavlíčková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the design of a system to support the teaching of programming. The main aim of the thesis is to design a support system for education of programming in software engineering courses at the Faculty of Informatics and Statistics of the Prague University of Economics and Business, considering the needs of teaching current courses. The thesis first describes the baseline state of current education forms, after which the key concepts and methods of work are introduced. Based on the stakeholder analysis and gathered information, the initial problem to be solved is defined. Afterwards, the actual design of the solution and the individual functionalities are described. In the last section, the fulfilment of the requirements and objectives of the thesis is evaluated through discussion.
Klíčová slova: Software design; Design thinking; UX design; Website; System; Programming education

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 4. 2021
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 24. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77364/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: