Mundell-Tobinov efekt a dlhodobý vzťah medzi nominálnymi úrokovými mierami a infláciou: prípad Českej Republiky

Název práce: Mundell-Tobin Effect and the Long-Run Relationship between Nominal Interest Rates and Inflation: A case of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Kozák, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Čihák, Jakub
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The primary goal of the thesis is to empirically test the validity and magnitude of the Fisher effect or, alternatively, the Mundell-Tobin effect, in the Czech Republic during years 2004-2020, using the standard time series methodological framework. Empirical findings of this thesis document that the Fisher effect is non-existent, regardless of the used proxy variable for the expected rate of inflation. Furthermore, empirical findings also document that the Mundell-Tobin effect is present only in case of the perfectly anticipating economic agent, who can accurately predict the future values of the inflation rate. However, this assumption is not quite realistic, and therefore the presence of the Mundell-Tobin effect must be perceived with substantial limitations. Deviating from the perfect foresight assumption, the Mundell-Tobin effect is non-existent. Statistical evidence also provides a support for the statement that the real interest rate is not constant, it is influenced by persistent changes in the money supply growth rate, and therefore the long-run super-neutrality of money does not hold.
Klíčová slova: Mundell-Tobin effect; super-neutrality of money; nominal interest rate; real interest rate; expected inflation rate; Fisher effect
Název práce: Mundell-Tobinov efekt a dlhodobý vzťah medzi nominálnymi úrokovými mierami a infláciou: prípad Českej Republiky
Autor(ka) práce: Kozák, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Čihák, Jakub
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavným cieľom práce je empiricky overiť platnosť, resp. rozsah Fisherovho efektu, resp. Mundell-Tobinovho efektu, v Českej republike v rokoch 2004 až 2020, s využitím štandardného metodologického rámca príznačného pre časové rady. Empirické výsledky tejto práce dokumentujú, že Fisherov efekt nie je prítomný, a to bez ohľadu na použitú proxy premennú pre očakávanú mieru inflácie. Okrem toho, empirické výsledky taktiež dokumentujú, že Mundell-Tobinov efekt je prítomný len v prípade modelu dokonale predikujúceho ekonomického agenta, ktorý dokáže presne predpovedať budúce hodnoty miery inflácie. Avšak, tento predpoklad nie je dostatočne realistický, a preto je potrebné vnímať prítomnosť Mundell-Tobinovho efektu so značnými limitáciami. Odhliadnuc od predpokladu dokonalého predikovania budúcich hodnôt miery inflácie, Mundell-Tobinov efekt nie je prítomný. Štatistická evidencia taktiež poskytuje oporu pre tvrdenie, že reálna úroková miera nie je konštantná, je ovplyvňovaná trvalými zmenami tempa rastu peňažnej zásoby, a teda dlhodobá super-neutralita peňazí nie je, v danom prostredí a v danom časovom období, prítomná.
Klíčová slova: Fisherov efekt; Mundell-Tobinov efekt; super-neutralita peňazí; nominálna úroková miera; reálna úroková miera; očakávaná miera inflácie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 4. 2021
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 20. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76907/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: