Využití elektronického podpisu ve státní správě

Název práce: Využití elektronického podpisu ve státní správě
Autor(ka) práce: Umlauf, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Papík, Richard
Oponenti práce: Palovský, Radomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku elektronického podpisu a jeho aplikace v komunikaci s orgány státní správy. Práce pojednává o elektronické komunikaci a její souvislosti s elektronickým podepisováním. Jsou popsány teoretické principy elektronických podpisů, jejich šifrování a poskytovatelů. Dále je popsána struktura státní správy a aplikace elektronických podpisů na komunikaci s konkrétními orgány. V praktické části je popsáno zřízení certifikátu pro kvalifikovaný elektronický podpis, stav elektronického podepisování v ČR a komparace se stavem ve Spolkové republice Německo a v Rakouské republice.
Klíčová slova: elektronický podpis; certifikáty; šifrování; státní správa
Název práce: Usage of electronic signature in the state administration
Autor(ka) práce: Umlauf, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Papík, Richard
Oponenti práce: Palovský, Radomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on the issue of electronic signature and its application in communication with the state administration. The thesis deals with electronic communication and its connection to electronic signing. Theoretical principles of electronic signatures, their encryption and providers are described. The structure of the state administration and the application of electronic signatures on it are also described. The practical part describes the establishment of a certificate for a qualified electronic signature, the description of the actual use of electronic signing in the Czech Republic and a comparison with the usage in the Federal Republic of Germany and the Republic of Austria.
Klíčová slova: electronic signature; certificates; encryption; state administration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační média a služby
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2021
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76391/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: