Analýza a návrh CRM systému pro start up Matilda Digital s.r.o

Název práce: Analýza a návrh CRM systému pro start up Matilda Digital s.r.o
Autor(ka) práce: Kudryashova, Evgeniya
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Oškrdal, Václav
Oponenti práce: Kůrka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je věnována návrhu a aplikaci CRM systému pro vybraný startup (Matilda Digital Agency). Firma je přetížena administrativou, „papírováním“, což vytváří hrozbu pro její další rozvoj, zejména vzhledem k omezeným lidským a finančním zdrojům. Cílem práce je navrhnout CRM systém pro vybraný startup, který pomůže optimalizovat časové a finanční náklady na provoz firmy. První část tvoří teoretický rámec práce. Obsahuje charakteristiku pojmů startup a CRM, popis různých typů CRM systémů a přehled řešení pro aplikaci firemního CRM systému na trhu. Ve druhé, metodologické části práce, jsou po konzultaci s vedením vybrané firmy vymezena kritéria hodnocení přínosů zavedení CRM systému. Třetí část práce obsahuje výsledky analýzy stávajícího přístupu firmy k provedení vybraných procesů. Dále jsou vytvořeny návrhy pro výběr a zavedení CRM systému ve firmě. Možné přínosy zavedení tohoto CRM systému jsou kriticky zhodnoceny.
Klíčová slova: CRM systém; administrativa; optimalizace procesů; návrh; IT; informace; management; start up
Název práce: Analysis and design of CRM system for start-up Matilda Digital s.r.o
Autor(ka) práce: Kudryashova, Evgeniya
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Oškrdal, Václav
Oponenti práce: Kůrka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is devoted to the design and application of a CRM system for a selected startup (Matilda Digital Agency). The company is overloaded with administration, "paperwork", which creates a threat to its further development, especially due to limited human and financial resources. The aim of this work is to design a CRM system for a selected startup, which will help to optimize time and financial costs of running a company. The first part forms the theoretical framework of the work. It contains a description of the concepts of startup and CRM, a description of different types of CRM systems, an overview of solutions for the application of a corporate CRM system on the market. In the second, methodological part of the work, after consultation with the management of the selected company, the criteria for evaluating the benefits of implementing a CRM system are defined. The third part contains the results of the analysis of the current approach of the company to the implementation of selected processes. Furthermore, proposals are made for the selection and implementation of a CRM system in the company. The possible benefits of implementing this CRM system are critically evaluated.
Klíčová slova: CRM system; administration; process optimization; design; IT; information; management; start up

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2021
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 13. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75988/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: