Modelování volatility směnných kurzů v Latinské Americe pomocí EGARCH s body zlomů

Název práce: Modelling exchange rates volatility in Latinamerica using EGARCH with points of change
Autor(ka) práce: Lagos Cordova, Marcial Javier
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Tomanová, Petra
Oponenti práce: Holý, Vladimír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This work aims to investigate whether major political events like corruption scandals, presidential impeachment processes or general elections could be associated to points of structural breaks in the volatility of exchange rates in Latin America. Those break points are endogenously determined using the iterated cumulated sums of squares (ICSS) algorithm proposed by Inclan and Tiao (1994). Since exchange rates are asset prices, finding the effect of shocks in the volatility persistence is important for building accurate asset pricing models. Then, because it better captures asymmetric characteristics of volatility, the EGARCH(1,1) model introduced by Nelson (1991) is used to evaluate whether persistence in volatility is reduced after accounting for those breakpoints.
Klíčová slova: ICCS algorithm; EGARCH models; persistence in volatility
Název práce: Modelování volatility směnných kurzů v Latinské Americe pomocí EGARCH s body zlomů
Autor(ka) práce: Lagos Cordova, Marcial Javier
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tomanová, Petra
Oponenti práce: Holý, Vladimír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce si klade za cíl zkoumat, zda velké politické události jako korupční skandály, procesy prezidentských impeachmentů nebo všeobecné volby mohou být spojené s body strukturálních zlomů ve volatilitě směnných kurzů v Latinské Americe. Tyto body zlomů jsou endogenně determinované použitím algoritmu iterativních kumulativních součtů čtverců (ICSS) navrženém Inclanem a Tiao (1994). Vzhledem k tomu, že směnné kurzy jsou cenami aktiv, je nalezení účinku perzistence volatilních šoků důležité pro vytvoření přesných modelů oceňování aktiv. Proto, že lépe zachycuje asymetrické chování volatility, je v práci použit model EGARCH (1,1) představený Nelsonem (1991) k vyhodnocení, zda se perzistence ve volatilitě po zohlednění těchto zlomových bodů sníží.
Klíčová slova: perzistence volatility; GARCH modely; ICSS algoritm

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2020
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 23. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74819/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: