Strategická analýza společnosti Heineken Česká republika, a.s

Název práce: Strategická analýza společnosti Heineken Česká republika, a.s
Autor(ka) práce: Lukavec, Štěpán
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Oponenti práce: Stasa, Michele
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je identifikace silných a slabých stránek společnosti HEINEKEN Česká republika, a.s., hrozeb a příležitostí. Za účelem dosažení tohoto cíle bude využita strategická analýza a její nástroje. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je prozkoumána odborná literatura soustřeďující se na danou problematikou, která následně poslouží jako podklad pro zpracování praktické části. V praktické části je nejprve zpracována analýza okolí společnosti, která pro analýzu makrookolí využívá PEST analýzy a pro analýzu mikrookolí jsou využity metody mapy konkurenčních sil a Porterova modelu pěti sil. Následuje analýza interních zdrojů, která vychází z VRIO analýzy a finanční analýzy. Veškeré výstupy z dílčích analýz jsou následně shrnuty ve SWOT analýze, která rovněž poskytuje podklady pro formulaci následných strategických doporučení.
Klíčová slova: PEST analýza; Porterův model pěti sil; Strategická analýza; Heineken; SWOT analýza
Název práce: Strategic analysis of Heineken Czech Republic, a.s
Autor(ka) práce: Lukavec, Štěpán
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Oponenti práce: Stasa, Michele
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to identify the strengths and weaknesses of HEINEKEN Czech Republic, a.s., threats and opportunities. In order to achieve this goal, strategic analysis and its tools will be used. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part examines the literature focusing on the issue, which will then serve as a basis for processing the practical part. The practical part first deals with the analysis of the company's surroundings, which uses PEST analysis for the analysis of macroenvironment and the methods of the map of competitive forces and Porter's model of five forces are used for the analysis of microenvironment. The following is an analysis of internal resources, which is based on VRIO analysis and financial analysis. All outputs from the partial analyses are subsequently summarized in the SWOT analysis, which also provides the basis for the formulation of subsequent strategic recommendations.
Klíčová slova: Heineken; Strategic analysis; PEST analysis; Porter's model of five forces; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2022
Datum podání práce: 10. 5. 2022
Datum obhajoby: 2. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79378/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: