Zhodnocení finančního zdraví společnosti Moravia Steel a.s

Název práce: Zhodnocení finančního zdraví společnosti Moravia Steel a.s
Autor(ka) práce: Pešťák, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ligocká, Marie
Oponenti práce: Koľveková, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční zdraví podniku Moravia Steel a.s. K dosažení stanoveného cíle byly použity metody finanční analýzy. Jako hlavní zdroj informací jsou použita primárně data z účetních závěrek zkoumané společnosti, a to v pětiletém období od roku 2016 do roku 2020. Teoretická část je věnována definicím finanční analýzy, které vyzdvihují její význam, její zdroje a odlišný přístup uživatelů této analýzy. Dále v metodologické části jsou popsány použité metody a nástroje ve formě absolutních, poměrových a rozdílových ukazatelů. Mezi konkrétní metody patří analýza pomocí vertikální a horizontální analýzy, analýza rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti, analýza pracovního kapitálu a závěrem i zhodnocení finančního zdraví společnosti formou bankrotních a bonitních modelů. V praktické části jsou tyto metody aplikovány na společnost Moravia Steel a.s. Dle dosažených výsledků lze podnik Moravia Steel a.s. definovat jako finančně zdravý.
Klíčová slova: Finanční analýza; analýza finančního zdraví; ocelářský průmysl; Moravia Steel a.s.
Název práce: Evaluation of financial health of the Moravia Steel Plc. company
Autor(ka) práce: Pešťák, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Ligocká, Marie
Oponenti práce: Koľveková, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis's main objective is to evaluate Moravia Steel Plc's financial health. In order to achieve the stated goal, the methods of financial analysis were used. The primary source of information used was data from the financial statements of the company under study for the five years from 2016 to 2020. The theoretical part is devoted to the definitions of financial analysis, highlighting its importance, its sources, and the different approach of the users of this analysis. Furthermore, the methodological part describes the methods and tools used in the form of absolute, ratio, and differential indicators. Specific methods include analysis using vertical and horizontal analysis, profitability analysis, activity analysis, liquidity analysis, debt analysis, working capital analysis, and finally, an assessment of the company's financial health in the form of bankruptcy and credit models. In the practical part, these methods are applied to Moravia Steel Plc. According to the results obtained, Moravia Steel Plc. can be defined as financially sound.
Klíčová slova: Financial analysis; financial health analysis; steel industry; Moravia Steel Plc.

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2022
Datum podání práce: 13. 12. 2022
Datum obhajoby: 30. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79866/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: