Branding Muzea literatury

Název práce: Branding Muzea literatury
Autor(ka) práce: Bartošová, Taťána
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Prokůpek, Marek
Oponenti práce: Horňáková, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou brandingu muzeí. Je zaměřena na vznikající Muzeum literatury, se kterým se váže jeho bohatá historie v podobě Památníku národního písemnictví. Teoretická část definuje obecnou terminologii brandu a brandingu, představuje jejich základní atributy a vystihuje další důležité náležitosti. Dále specifikuje branding v oblasti muzejnictví. Praktická část se zaměřuje na analýzu brandingu samotného Muzea literatury. Jsou zde probrány proběhlé soutěže na vizuální identitu a vítězný návrh pro Muzeum literatury od grafického studia 20YY Designers. Pomocí kvalitativního výzkumu a díky využití sekundárních dat práce zhodnocuje tvorbu a implementaci brandu Muzea literatury.
Klíčová slova: Branding; brand; značka; branding muzeí; vizuální identita; Muzeum literatury; Památník národního písemnictví
Název práce: Branding of Museum of Czech Literature
Autor(ka) práce: Bartošová, Taťána
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Prokůpek, Marek
Oponenti práce: Horňáková, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Bachelor thesis deals with the issue of branding museums. It focuses on the emerging Museum of Czech Literature. The theoretical part defines the general terminology of brand and branding, presents their primary attributes, and describes other necessities. It also specifies branding in the field of museums. The practical part focuses on analyzing the branding of the Museum of Czech Literature. Past competitions for visual identity and a winning design for the Museum of Czech Literature from the graphic studio 20YY Designers are discussed here. Through qualitative research and secondary data, the work evaluates the creation and implementation of the Museum of Czech Literature brand.
Klíčová slova: branding; brand; museum branding; visual identity; Museum of Czech Literature

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 11. 2021
Datum podání práce: 22. 5. 2022
Datum obhajoby: 16. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78635/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: