Vliv předdefinovaných rozhodnutí na podmíněnou spolupráci; experimentální studie

Název práce: Vliv předdefinovaných rozhodnutí na podmíněnou spolupráci; experimentální studie
Autor(ka) práce: Králíček, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Miklánek, Tomáš
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Existující literatura ukazuje, že přibližně polovina subjektů v laboratorně zkoumané Public good game je tzv. podmíněný spolupracující, tedy že se jeho příspěvky zvyšují s rostoucími příspěvky spoluhráče. Neexistuje ovšem shoda, jak velký vliv má design experimentu a jaká část připadá známým vlivům chování. Tato práce analyzuje vliv předdefinovaných rozhodnutí na podmíněnou spolupráci v Public good game pomocí ekonomického experimentu. Experiment má tři rozhodovací situace. V první z nich vkládají subjekty nepodmíněný příspěvek do společného projektu a v následujících dvou vkládají podmíněné příspěvky. Podmíněné scénáře se liší ve spoluhráči. Jednou je jím jiný účastník experimentu a jednou je to počítač, který vybírá příspěvky náhodným generováním čísel mezi 0 a 10. Hlavním rozdílem od ostatních prací je zahrnutí předdefinovaných možností („všude stejné číslo“, „stejné číslo jako soupeř“, „náhodné číslo“, „stejné náhodné číslo“), které vloží příspěvky do příspěvkové tabulky. Pro analýzu dat využívám dekompozici sklonu průměrných podmíněných příspěvků metodou OLS a klasifikaci subjektů dle vzorů jejich chování metodou Thöni a Volk (2018). Výsledky ukázaly, že přidání možností do experimentálního prostředí není statisticky významným vlivem pro rozhodnutí chovat se jako podmíněně spolupracující. Tedy experimenter demand effect není statisticky významným vlivem. Změna spoluhráče také nemá statisticky významný vliv na podmíněnou spolupráci, avšak její efekt je násobně větší
Klíčová slova: experimenter demand effect; podmíněná spolupráce; dekompozice sklonu; OLS; Public good game; experiment
Název práce: Influence of predifine options on conditional cooperation
Autor(ka) práce: Králíček, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Miklánek, Tomáš
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The currently existing literature shows that approximately a half of the subjects of the laboratory-tested Public Good Game are so-called conditional cooperators which means that their contributions increase as other teammates increase their contributions. However, current literature does not strictly define how much influence the design of the experiment has and what part is due to known behavioral influences. This diploma thesis analyses the influence of predefined decisions on conditional cooperation in Public good game using an economic experiment. The experiment provides three decision scenarios. In the first scenario, entities input an unconditional contribution to the group project. Remaining two scenarios allow entities to make a conditional contribution. Conditional scenarios differ in who the teammate is. The first conditional scenario works with another participant of the experiment as a teammate, while the second conditional scenario provides computer as a teammate; the computer selects contributions by randomly generating numbers between 0 and 10. The main difference – compared to other works is the inclusion of predefined options (allowing to add "the same number everywhere", "the same number as opponent", "a random number", "the same random number") which insert the contributions into the contribution table. For data analysis purposes I use the decomposition of the slope of average conditional contributions by the OLS method and the classification of subjects according to the patterns of their behavior by the Thöni and Volk method (2018). The results showed that adding possibilities to the experimental environment does not have a statistically significant effect on the decision to behave as a conditionally cooperative. Thus, the experimenter demand effect is not a statistically significant effect. A teammate's change also has no statistically significant effect on conditional collaboration, but its effect is many times greater.
Klíčová slova: OLS; experiment; conditional cooperation; slope decomposition; Public good game; experimenter demand effect

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2022
Datum podání práce: 13. 5. 2022
Datum obhajoby: 20. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80001/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: