Olympijské vzdělávání žáků základních škol v České republice

Název práce: Olympijské vzdělávání žáků základních škol v České republice
Autor(ka) práce: Hartmannová, Lucie
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Grebe, Eva
Oponenti práce: Černá, Naďa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato závěrečná práce se zabývá olympijským vzdělávání pro žáky základních škol v České republice. Hlavním cílem práce je provedení analýzy aktivit olympijského vzdělávání pro děti v ČR a navrhnout formy vzdělávání a kanálů k šíření olympijských myšlenek pro ZŠ na základě inspirace z národních olympijských výborů ze zahraničí, a to konkrétně z Německa a Slovenska. První kapitola představuje olympijské organizace, olympijskou chartu a její cíle. Druhá kapitola popisuje aktivity Českého olympijského výboru v oblasti olympijského vzdělávání pro žáky ZŠ a vysvětluje problematiku rámcových vzdělávacích programů v českém školství. Třetí kapitola analyzuje systém olympijského vzdělávání v Německu a čtvrtá kapitola se věnuje aktivitám na Slovensku. V páté kapitole budou navrženy další kroky v aktivitách olympijského vzdělávání pro žáky v ČR do budoucna.
Klíčová slova: Český olympijský výbor; Rámcový vzdělávací program; olympijské hodnoty; olympijské vzdělávání; olympismus
Název práce: The Olympic Education for pupils at the primary schools in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Hartmannová, Lucie
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Grebe, Eva
Oponenti práce: Černá, Naďa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with Olympic education for pupils at the primary schools in the Czech Republic. The main goal of the thesis is to analyze the activities of Olympic education for children in the Czech Republic and to design forms of education and channels for the sharing of Olympic ideas to primary schools based on inspiration from National Olympic Committees from abroad, specifically from Germany and Slovakia. The first chapter presents the Olympic organizations, the Olympic Charter and its goals. The second chapter describes the activities of the Czech Olympic Committee in the field of Olympic education at primary school pupils and explains the issues of the Framework of Educational Programmes in Czech education. The third chapter analyzes the system of Olympic education in Germany and the fourth chapter deals with activities in Slovakia. In the fifth chapter, further steps in the activities of Olympic education for pupils in the Czech Republic in the future will be proposed.
Klíčová slova: Olympism; Olympic Values; Czech Olympic Committee; Framework of Educational Programmes; Olympic Education

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2022
Datum podání práce: 15. 5. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79505/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: