Rezidence Nové Dvory - Modrý Team

Název práce: Rezidence Nové Dvory - Modrý Team
Autor(ka) práce: Nettlová, Kristýna
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Mráz, Pavel
Oponenti práce: Chaloupka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce představuje možnost řešení území kolem budoucí stanice metra D Nové Dvory v katastrálním území Krč a Lhotka v hl. m. Praze se zastavitelným územím o rozloze zhruba 35 000 m2. Jedná se o území s komplikovanými vlastnickými vztahy, které zahrnují pozemky hl. m. Prahy, České republiky (na nichž se aktuálně nachází objekt České pošty), Dopravního podniku hl. m. Prahy a pozemky ve správě městské části Praha 4. Na základě analýzy trhu navrhujeme pro toto území rezidenční projekt s aktivním parterem s cílem vytvořit nové lokální centrum. Práce blíže popisuje obchodní stránku záměru, proces výstavby, právní aspekty s důrazem na vzájemnou spolupráci s jednotlivými subjekty a finanční model včetně výpočtu konsolidovaného IRR.
Klíčová slova: Gross Development Value; Finanční model; Rezidenční development; Model směny; Stavební náklady; Reziduální metoda ocenění pozemků; IRR
Název práce: Residence Nové Dvory - Blue Team
Autor(ka) práce: Nettlová, Kristýna
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Mráz, Pavel
Oponenti práce: Chaloupka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This study represents a development proposal of an urban area around a future metro D station Nove Dvory in cadastral districts Krc a Lhotka in Prague with size of approximately 35 000 m2. It is an area with complicated ownership. It includes plots in possession of the City of Prague, of the Czech Republic (currently under administration of the Czech Post), Transit company of the City of Prague (Dopravní podnik hl.m. Prahy) and plots under administration of Prague 4. With regards to the market analysis the residential development project with commercial ground floor. The main aim of the project is to create a new lively local center. The study describes in detail business part of the project, construction process, legal aspects with focus on mutual cooperation with particular entities and financial model including calculation of an consolidated IRR
Klíčová slova: Residual method of evaluation; Residential development; IRR; Financial model; Construction costs; Exchange model; Gross Development Value

Informace o studiu

Studijní program / obor: MBA Nemovitosti a jejich oceňování
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 9. 2021
Datum podání práce: 16. 5. 2022
Datum obhajoby: 24. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80589/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: