Propagace rychlostní kanoistiky: marketingový mix

Název práce: Propagace rychlostní kanoistiky: marketingový mix
Autor(ka) práce: Zetek, Jana
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Žehanová, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je na základě analýzy a komparace starých médií a nových médií stanovit optimální marketingový mix k propagaci rychlostní kanoistiky. Sport je celospolečenský fenomén, který by nemohl být tak silný nebýt médií. Sport a média jsou v silném vzájemném vztahu, který je tvořen zejména ekonomickou provázaností. V první kapitole práce zkoumá vliv médií na sport jako takový. Následně je pohled rozdělen na tradiční a digitální média a s nimi spojený marketing. V rámci tradičního marketingu je analyzováno fungování obchodu s vysílacími právy pro mezinárodní kanoistické akce s ohledem na aspekty, které nejvíce ovlivňují vizibilitu sportu. Z hlediska digitálního marketingu je zkoumáno fungování sociálních sítí a jejich význam z hlediska sportovní propagace. Závěrem byl vytvořen marketingový mix při využití optimální kombinace tradičního a digitálního marketingu, který povede ke zvýšení vizibility rychlostní kanoistiky a její propagaci.
Klíčová slova: vysílací práva; rychlostní kanoistika; marketingový mix; sociální sítě; propagace; sport
Název práce: Promotion of flat water canoeing: Marketing mix
Autor(ka) práce: Zetek, Jana
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Žehanová, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to determine the optimal marketing mix for the promotion of flat water canoeing based on the analysis and comparison of old media and new media. Sport is a societal phenomenon that could not be so powerful without the media. Sport and media have a strong relationship with each other, which is mainly formed by economic interdependence. The first chapter of the thesis examines the influence of the media on sport. The analysis is then divided into traditional and digital media and related marketing. Within traditional marketing, the operation of the trade in broadcasting rights for international canoe events is analyzed with regard to the aspects that most affect the visibility of the sport. In terms of digital marketing, the functioning of social networks and their importance in terms of sports promotion is examined. In conclusion, a marketing mix has been created using an optimal combination of traditional and digital marketing, which will increase the visibility of flat water canoeing and its promotion.
Klíčová slova: flat water canoeing; marketing mix; social networks; TV rights; promotion; sport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2022
Datum podání práce: 16. 5. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79329/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: