LGD modelování v kontextu IFRS 9

Název práce: LGD modelling in context of IFRS 9
Autor(ka) práce: Tirpák, Maroš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Jakubíková, Olga
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The implementation of the accounting standard IFRS 9 has brought new requirements for credit impairment. Loss Given Default is one of the key components in calculating expected credit losses under this standard. The aim of this master’s thesis is to model the parameter by four frequently used techniques of various complexities − chain ladder model, decision tree approach, beta regression and survival analysis. Beta regression has the best predictive ability for the portfolio provided by a Czech bank. Subsequently, we model a macroeconomic factor, which incorporates forward-looking information and adjusts the LGD estimate.
Klíčová slova: loss given default; recovery rate; chain ladder; decision tree; beta regression; survival analysis; credit risk; IFRS 9
Název práce: LGD modelování v kontextu IFRS 9
Autor(ka) práce: Tirpák, Maroš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Jakubíková, Olga
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Implementace účetního standardu IFRS 9 přinesla nové požadavky na úvěrové znehodnocení. Ztrátovost při selhání je jedním z klíčových komponentů v kalkulaci očekávaných úvěrových ztrát podle tohoto standardu. Cílem této diplomové práce je modelovat tento parametr čtyřmi často používanými metodami různé složitosti – chain ladder modelem, rozhodovacím stromem, beta regresí a analýzou přežití. Beta regrese má nejlepší predikční schopnost při aplikaci na portfolio poskytnuté českou bankou. Následně je namodelovaný makroekonomický faktor, který zahrnuje výhledové informace a upravuje odhad ztrátovosti při selhání.
Klíčová slova: IFRS 9; analýza přežití; rozhodovací strom; míra výtěžnosti; chain ladder; ztrátovost při selhání; úvěrové riziko; beta regrese

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 10. 2021
Datum podání práce: 18. 5. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78511/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: