Tvorba klasifikačního modelu akcií podle vývoje fundamentálních ukazatelů

Název práce: Tvorba klasifikačního modelu akcií podle vývoje fundamentálních ukazatelů
Autor(ka) práce: Bláha, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá klasifikací akcií veřejně obchodovaných společností kótovaných na akciovém trhu do čtyř výkonnostních tříd na základě vybraných fundamentálních ukazatelů. V práci jsou popsány jednotlivé kroky tvorby klasifikačního modelu. Z hlediska jednotlivých kroků tvorby modelu je v práci nejprve rozebrána fundamentální analýza. Pro jednotlivé výkonnostní třídy akcií jsou v práci zkoumány trendy vybraných fundamentálních ukazatelů s následným zkoumáním vztahů mezi nimi samotnými. V závěru práce je vytvořen klasifikační rozhodovací strom a klasifikační náhodný les pro klasifikaci akcií do výkonnostních tříd na základě vybraných ukazatelů fundamentální analýzy s následným vyhodnocením obou modelů.
Klíčová slova: Klasifikační náhodný les; Trendy na akciovém trhu; Klasifikační rozhodovací strom; Korelační matice; Fundamentální analýza
Název práce: Creation of a classification model of shares according to the development of fundamental indicators
Autor(ka) práce: Bláha, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the classification of shares of publicly traded companies listed on the stock market into four performance classes based on the selected fundamental indicators. The work describes the individual steps of creating a classification model. In terms of separate stages of model creation, firstly, the work describes the fundamental analysis. The trends of selected fundamental indicators are examined for individual performance classes of shares, followed by analysing of the relationships between them. At the end of the thesis, a classification decision tree and a random classification forest for classifying shares into performance classes are created based on selected fundamental analysis indicators with subsequent evaluation of both models.
Klíčová slova: Stock market trends; Fundamental analysis; Decision tree classifier; Random forest classifier; Correlation matrices

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2021
Datum podání práce: 19. 5. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76364/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: