Účetní a daňové konsekvence převodních cen v judikatuře

Název práce: Účetní a daňové konsekvence převodních cen v judikatuře
Autor(ka) práce: Pálková, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šindelář, Michal
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá aktuálním tématem převodních cen. Konkrétně popisuje případy problému s převodními cenami řešenými v České republice. V práci jsou nejdříve vymezeny pojmy, které se týkají převodních cen. Dále jsou zmíněny právní předpisy, které upravují problematiku převodních cen. Práce také vysvětluje metody stanovení převodních cen pomocí Směrnice OECD. Popsány jsou i druhy poskytovaných transakcí mezi sdruženými podniky. Zdůrazněn je význam kvalitní dokumentace o převodních cenách. Následně je poukázáno na vliv výběru správné metody pro stanovení převodní ceny na účetnictví, výsledek hospodaření a základ daně. V poslední části práce jsou zmíněny příklady judikatury z oblasti převodních cen. Příklady o převodních cenách byly získány pomocí databáze judikatury Nejvyššího soudu České republiky. Cílem práce je poukázat na problematiku převodních cen a přiblížit konkrétní případy z praxe pomocí judikatury.
Klíčová slova: princip tržního odstupu; dokumentace k převodním cenám; daně; dohoda o dvojím zdanění; účetnictví; převodní cena; judikatura; věrný a poctivý obraz
Název práce: Accounting and tax consequences of transfer pricing in case law
Autor(ka) práce: Pálková, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šindelář, Michal
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the current topic of transfer pricing. Specifically, it describes cases of transfer pricing problems resolved in the Czech Republic. The thesis first defines the concepts related to transfer pricing. Furthermore, the legal regulations governing transfer pricing are mentioned. The thesis also explains the methods of determining transfer prices using the OECD guidelines. The types of transactions provided between associated companies are also described. The importance of quality transfer pricing documentation is emphasized. Subsequently, the impact of choosing the right transfer pricing method is highlighted on accounting, profit and loss and tax base. The last part of the thesis mentions examples of case law in the field of transfer pricing. Examples on transfer pricing were obtained using the case law database of the Supreme Court of the Czech Republic. The aim of the work is to point out the issue of transfer pricing and to present specific cases from practice using case law.
Klíčová slova: transfer pricing documentation; transfer price; arm´s length principle; taxes; agreement on double taxation; accounting; true and fair view; case law

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2021
Datum podání práce: 25. 5. 2022
Datum obhajoby: 23. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78112/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: