Řízení likvidity bank a finančních institucí

Název práce: Řízení likvidity bank a finančních institucí
Autor(ka) práce: Osipov, Gleb
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Drahokoupil, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zhodnotit vliv zavedení poměru likviditního krytí na český bankovní trh a prozkoumat, zda implementace poměru čistého stabilního financování má negativní dopad do klíčových funkcí bank v ČR. Dva likviditní poměry, zavedené v rámci Basel III, jsou určeny k regulaci krátkodobé a dlouhodobé likvidity bank, a mají své výhody a nevýhody. Důležitou součástí dané práce je ohodnocení dopadů jak na agregátní úrovní, tak na úrovní jednotlivých bank, rozdělených do tří skupin dle bilanční sumy. Vliv zavedení nové regulace je zhodnocen pomocí ukazatelů rentability, jiných likviditních a kapitálových poměrů, a sledováním změn objemu úvěrování. Dopad do klíčových funkcí bank je zhodnocen prostřednictvím ukazatele efektivity. Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že nová regulace likvidity neměla výrazný dopad do zisků, nákladů a objemu úvěrování českých bank. Negativní vztah mezi objemem vytvořené likvidity a růstem kapitálu nebyl jednoznačně prokázán. Český bankovní sektor vykazuje silnou likviditu, a zavedení ukazatele čistého stabilního financování nepředstavuje překážku růstu rentability a objemu úvěrování.
Klíčová slova: Likvidita; český bankovní trh; regulace Basel III; LCR; NSFR; Liquidity coverage ratio; Net stable funding ratio; poměr likviditního krytí; ukazatel čistého stabilního financování
Název práce: Liquidity management of banks and financial institutions
Autor(ka) práce: Osipov, Gleb
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Drahokoupil, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The mail goal of this diploma thesis is to assess the impact of liquidity coverage ratio on Czech banking sector and examine if net stable funding ratio has a negative effect on Czech bank’s key functions. Although both liquidity ratios implemented within Basel III framework are designed to regulate short – term and long – term liquidity, they have some advantages and disadvantages. An important part of this thesis is to evaluate the impact at both aggregate level and at the level of individual banks, which are divided into 3 groups based on total balance sheet value. The impact of the new regulation is assessed using profitability ratios, other liquidity and capital ratios, and using granted loan amounts monitoring. The impact on a bank’s key functions is evaluated based on efficiency ratio. As a result of conducted analysis this work shows that the new liquidity regulation did not have a major effect on profits, costs nor on Czech banks lending volume. Negative relationship between capital increase and liquidity creation has not been demonstrated. Czech banking sector shows strong liquidity and the implementation of net stable funding ratio is not an obstacle for profitability and lending volume growth.
Klíčová slova: Liquidity; Czech banking sector; Basel III regulation; LCR; NSFR; Liquidity coverage ratio; Net stable funding ratio

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 3. 2021
Datum podání práce: 25. 5. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76724/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: