Analýza transakce Leveraged BuyOut - případová studie

Název práce: Leveraged buyout transakcia
Autor(ka) práce: Hricišáková, Diana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rýdlová, Barbora
Oponenti práce: Svačina, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Leveraged buyout transakcie sú jedné z najčastejších typov transakcií uskutočňovaných PE spoločnosťami, v tejto práci si jednu potenicionálnu predstavíme. Práca pozostáva z priblíženia základných teoretických informácií k investovaniu private equity fondov, hlavným princípom a tvorbe hodnoty v LBO transakciách. V praktickej časti je zobrazený proces výberu odvetvia pre uskutočnenie investície, výberu vhodnej cieľovej spoločnosti a jej následné indikatívne ocenenie metódou porovnateľných podnikov. Pre účely tejto práce bolo zvolené farmaceutické odvetvie, konkrétne spoločnosť Generica pôsobiaca na Slovensku. Práca je zameraná na model potencionálnej LBO transakcie, analýzu a zhodnotenie jej výnosnosti. Na základe výsledkov výnosnosti investície je vyslovené investičné rozhodnutie.
Klíčová slova: Leveraged buyout transakcia; LBO model; Private Equity; PE fond; investícia; cieľová spoločnosť
Název práce: Analýza transakce Leveraged BuyOut - případová studie
Autor(ka) práce: Hricišáková, Diana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rýdlová, Barbora
Oponenti práce: Svačina, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Leveraged buyout transakce jsou jedné z nejčastějších typů transakcí uskutečňovaných PE společnostmi, v této práci si jednu potenicionální představíme. Práce se skládá z přiblížení základních teoretických informací k investování private equity fondů, hlavním principům a tvorbě hodnoty v LBO transakcích. V praktické části je zobrazen proces výběru odvětví pro uskutečnění investice, výběru vhodné cílové společnosti a její následné indikativní ocenění metodou srovnatelných podniků. Pro účely této práce bylo zvoleno farmaceutické odvětví, konkrétně společnost Generica působící na Slovensku. Práce je zaměřena na model potencionální LBO transakce, analýzu a zhodnocení její výnosnosti. Na základě výsledků výnosnosti investice je vysloveno investiční rozhodnutí.
Klíčová slova: Leveraged buyout transakce; LBO model; Private Equity; PE fond; investice; cílová společnost
Název práce: Leveraged buyout transaction
Autor(ka) práce: Hricišáková, Diana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Rýdlová, Barbora
Oponenti práce: Svačina, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Leveraged buyout transactions are one of the most common types of transactions executed by PE companies, in this thesis, one potential transaction will be presented. Thesis consists of basic theoretical information about investments of private equity funds, main principles, and value creation in LBO transactions. The practical part exhibits the process of the industry selection for the investment, selection of a suitable target company and its subsequent indicative valuation using a comparable company analysis. For the purposes of this work, the pharmaceutical industry was chosen, specifically the company Generica operating in Slovakia. Thesis is focused on the model of a potential LBO transaction, analysis, and evaluation of its profitability. Based on the results of the return on investment, an investment decision is made.
Klíčová slova: Leveraged buyout transaction; PE fund; investment; target; LBO model; Private Equity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 3. 2021
Datum podání práce: 2. 6. 2022
Datum obhajoby: 16. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76615/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: