Digitalizace naučných stezek

Název práce: Digitalizace naučných stezek
Autor(ka) práce: Hrabák, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Vaníček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se věnuje tématice digitalizace naučných stezek. Práce má stanovené dva cíle. Prvním cílem je analýza úrovně a kvality digitalizace naučných stezek. Druhým cílem je zjištění zájmu a preferencí návštěvníku o digitalizované prvky při návštěvě naučných stezek a zároveň jejich využití. Teoretickému pozadí se věnuje první část. Zaměřuje se na význam naučných stezek v cestovním ruchu, přínosy naučných stezek a jejich typologii. Dále se věnuje tomu, jakou roli má digitalizace při interpretaci naučnými stezkami. Práce zmiňuje formy a způsoby digitalizace. Metodologická část popisuje metody a postup výzkumu. Práce využívá několika metod – multikriteriální analýza, kvantitativní výzkum prostřednictvím dotazníkového šetření, pozorování a srovnávání. V analytické části jsou určené varianty řešení a jejich kritéria. V rámci analýzy je předmětem šetření 12 naučných stezek na území Ústeckého kraje. Po aplikování metod jsou interpretovány výsledky. Je vyhodnocena úroveň a kvalita vybraných naučných stezek, která je rozdělena do čtyř variant. Dále je zjištěn zájem a preference digitalizovaných prvků. Zároveň jsou identifikovány výhody a nevýhody jednotlivých prvků.
Klíčová slova: digitalizace; naučná stezka; Ústecký kraj; interpretace; QR kód; Virtuální realita; Rozšířená realita; Online informační tabule; Mobilní aplikace; elektronická mapa
Název práce: Digitalization of heritage trails
Autor(ka) práce: Hrabák, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Vaníček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on the topic of digitization of heritage trails. The thesis has two objectives. The first objective is to analyse the level and quality of digitisation of heritage trails. The second objective is to determine the interest and preferences of visitors for digitized resources when visiting heritage trails and also their use. The theoretical background is discussed in the first part. It focuses on the importance of heritage trails in tourism, the benefits of heritage trails and their typology. It also looks at the role of digitisation in interpreting heritage trails. The thesis mentions forms and methods of digitization. The methodological part describes the research methods and procedure. The thesis uses several methods - multicriteria analysis, quantitative research through questionnaire survey, observation, and comparison. The analytical part identifies the solution options and their criteria. Within the analysis, twelve heritage trails in the Ústí nad Labem region are the subject of the investigation. After applying the methods, the results are interpreted. The level and quality of the selected heritage trails is evaluated and divided into four variants. Furthermore, the interest and preference for digitized resources is determined. At the same time, the advantages and disadvantages of each resource are identified.
Klíčová slova: digitalization; heritage trail; Ústí nad Labem Region; interpretation; QR code; electronic map; online information board; mobile application; virtual reality; augmented reality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 8. 2021
Datum podání práce: 22. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77534/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: