Strategie expanze české firmy na vybraný zahraniční trh

Název práce: Strategie expanze české firmy na vybraný zahraniční trh
Autor(ka) práce: Dlouhý, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá trendy v odvětví e-commerce a internacionalizací e-commerce firem. Předmětem zkoumání je také největší česká e-commerce společnost Alza.cz a.s.. Hlavním cílem práce je navržení nové zahraniční expanze pro tuto českou e-commerce společnost. Práce obsahuje literární rešerši na téma e-commerce a zahraniční expanze e-commerce firem. Součástí práce je představení společnosti Alza.cz a analýza všech dosavadních zahraničních aktivit společnosti. Dále práce obsahuje analýzu evropských e-commerce trhů, které by mohly být vhodné pro novou zahraniční expanzi společnosti Alza.cz. V závěru práce obsahuje návrh nové zahraniční expanze na vybraný evropský e-commerce trh.
Klíčová slova: E-commerce; Zahraniční expanze; Internacionalizace e-commerce firem; Alza.cz; Evropské e-commerce trhy
Název práce: Expansion strategy of a Czech company to a selected foreign market
Autor(ka) práce: Dlouhý, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with trends in the field of e-commerce and the internationalization of e-commerce companies. The subject of research is also the largest Czech e-commerce company Alza.cz a.s .. The main goal of this thesis is to propose a new foreign expansion for this Czech e-commerce company. The thesis contains literary research on the topic of e-commerce and the foreign expansion of e-commerce companies. Part of the thesis is the introduction of the company Alza.cz and analysis of all current foreign activities of the company. Furthermore, the thesis contains an analysis of European e-commerce markets that could be suitable for a new foreign expansion of Alza.cz. The end of the thesis contains a proposal for a new foreign expansion into a selected European e-commerce market.
Klíčová slova: Internationalization of e-commerce companies; Foreign expansion; Alza.cz; European e-commerce markets; E-commerce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 6. 2021
Datum podání práce: 22. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77204/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: