Příčiny pracovní migrace z ČR do SRN

Název práce: Příčiny pracovní migrace z ČR do SRN
Autor(ka) práce: Chadrabová, Elen
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Matysová, Kamila
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na české migranty žijící a pracující v Německu. Teoretická část je shrnuta ve třech kapitolách. Autorka zde zmiňuje teorie migrace a porovnává Českou republiku s Německem z hlediska ekonomického, sociálního, tak i kulturního. Další kapitoly jsou věnovány vlastnímu výzkumu na základě kvantitativního a kvalitativního šetření. Důraz je hlavně kladen na příčiny migrace, tak i na následnou adaptaci českých migrantů. Cílem práce je přispět k hlubšímu poznání aktuální situace českých migrantů v Německu.
Klíčová slova: adaptace; Češi v Německu; migrace osob; teorie migrace; kvalita života
Název práce: Causes of labor migration from the Czech Republic to Germany
Autor(ka) práce: Chadrabová, Elen
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Matysová, Kamila
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with Czech migrants living and working in Germany. The theoretical part is summarized in three chapters. The author mentions migration theories and compares the Czech Republic with Germany in terms of economic, social, and cultural. The following chapters are devoted to the research based on quantitative and qualitative data. Emphasis is mainly placed on the causes of migration and the subsequent adaptation of Czech migrants. This work aims to contribute to a deeper understanding of the current situation of Czech migrants in Germany.
Klíčová slova: adaptation; quality of life; Czech community in Germany; migration; theories of migration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 5. 2021
Datum podání práce: 22. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77024/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: