roli CSR při výběru zaměstnavatelů pro mladé zaměstnance v Indii a České republice

Název práce: Role of CSR in employer selection in young employees in India and the Czech Republic
Autor(ka) práce: Joshi, Devashree Hasitbhai
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Semenenko, Vadim
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main objective of this bachelor thesis was to study the role of CSR in Employer selection in young employees in India and the Czech Republic. To fulfil this aim, the following research questions were asked: ‘what is the position of CSR amongst deciding factors for choosing an employer?’ and ‘how does the importance of CSR vary between the young employees of two different cultures?’ To answer these questions, the researcher has conducted surveys in the form of questionnaire for young employees in both the countries. For a deeper analysis, the researcher also performed detailed interviews of young employees with the same occupation and position across the two countries. The theoretical part deals with terminology in CSR, CSR implementation in the chosen countries and then a macroeconomic comparison of the two countries. The practical part consists of survey results and interview results. Finally, the thesis provides mutual comparison and conclusion.
Klíčová slova: employee; job market; salary; CSR; employer; role; India; Czech Republic; unemployment
Název práce: roli CSR při výběru zaměstnavatelů pro mladé zaměstnance v Indii a České republice
Autor(ka) práce: Joshi, Devashree Hasitbhai
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Semenenko, Vadim
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit roli CSR při výběru zaměstnavatele u mladých zaměstnanců v Indii a České republice. K naplnění tohoto cíle byly položeny následující výzkumné otázky: 'Jaká je pozice CSR mezi rozhodujícími faktory pro výběr zaměstnavatele?' A jak se liší význam CSR mezi mladými zaměstnanci dvou různých kultur? K zodpovězení těchto otázek provedl výzkumník v obou zemích průzkumy ve formě dotazníku pro mladé zaměstnance. Pro hlubší analýzu provedl výzkumník také podrobné rozhovory s mladými zaměstnanci se stejným zaměstnáním a pozicí v obou zemích. Teoretická část se zabývá terminologií v CSR, implementací CSR ve vybraných zemích a následně makroekonomickým srovnáním obou zemí. Praktická část se skládá z výsledků průzkumu a výsledků rozhovorů. V závěru práce poskytuje vzájemné srovnání a závěr.
Klíčová slova: zaměstnanec; trh práce; nezaměstnanost; plat; CSR; zaměstnavatel; Indie; Česká republika

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 6. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77227/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: