Marketingová strategie společnosti Marks & Spencer

Název práce: Marketingová strategie společnosti Marks & Spencer
Autor(ka) práce: Bartuňková, Linda
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje kritickému zhodnocení marketingové strategie společnosti Marks & Spencer a porovnání vnímání (image) značky s identitou na českém trhu. Práce je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol, kde první dvě se věnují přehledu aktuální literatury z oblasti marketingové strategie a řízení značky, další dvě kapitoly se věnují vlastnímu kritickému hodnocení marketingové strategie M&S včetně vlastního výzkumu. Zvolenou metodou výzkumu je kvantitativní dotazníkové šetření doplněné kvalitativními hloubkovými rozhovory. Je určeno vnímání značky na českém trhu, které je porovnáno s vnímáním ve Velké Británii a navržena jsou možná zlepšení.
Klíčová slova: značka; identita značky; analýza image značky; Marks & Spencer; marketingová strategie; image značky
Název práce: Marks & Spencer's marketing strategy
Autor(ka) práce: Bartuňková, Linda
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is devoted to a critical evaluation of the marketing strategy of Marks & Spencer and a comparison of brand perception (image) with identity on the Czech market. The thesis is divided into four main chapters, where the first two chapters are devoted to a review of current literature in the field of marketing strategy and brand management, the next two chapters are devoted to the critical evaluation of M&S marketing strategy, including own research. The chosen research method is a quantitative questionnaire survey supplemented by qualitative in-depth interviews. The perception of the brand in the Czech market is determined and compared with that in the UK and possible improvements are suggested.
Klíčová slova: marketing strategy; brand; brand identity; brand image; brand image analysis; Marks & Spencer

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 6. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77181/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: