Společenská odpovědnost v kosmetickém průmyslu

Název práce: Společenská odpovědnost v kosmetickém průmyslu
Autor(ka) práce: Koušová, Dominika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Volfová, Jitka
Oponenti práce: Matysová, Kamila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zjistit, jaký je vztah spotřebitele žijícího v České republice ke společenské odpovědnosti v kosmetickém průmyslu a formulovat pro něj doporučení, jak může přispět k udržitelnosti. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola seznamuje s pojmem společenská odpovědnost. Druhá kapitola popisuje klíčové problematické oblasti kosmetického průmyslu, možnosti a trendy udržitelného chování a příklady udržitelného chování vybraných kosmetických společností. Třetí kapitola se zaměřuje na spotřebitelské preference a trendy. V následující kapitole je popsána metodologie výzkumu. V poslední kapitole jsou analyzována data získaná vlastním výzkumem a v závěru jsou formulovány možnosti udržitelného chování spotřebitelů.
Klíčová slova: udržitelnost; společenská odpovědnost; kosmetický průmysl
Název práce: Social responsibility in the cosmetic industry
Autor(ka) práce: Koušová, Dominika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Volfová, Jitka
Oponenti práce: Matysová, Kamila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to find out what is the relationship of the consumer living in the Czech Republic to social responsibility in the cosmetics industry and on that basis define recommendations for consumers on how they can contribute to sustainability. The diploma thesis is divided into five chapters. The first chapter introduces the concept of social responsibility. The second chapter describes the key problem areas of the cosmetics industry, the possibilities and trends of sustainable behavior, and examples of sustainable behavior of selected cosmetic companies. The third chapter focuses on consumer preferences and trends. The following chapter describes the research methodology. In the last chapter, the data obtained by our own research are analyzed and in the end, the possibilities of sustainable consumer behavior are formulated.
Klíčová slova: Social responsibility; cosmetic industry; sustainability

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 6. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77130/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: