Analýza komunikační strategie firmy Coca-Cola v České republice

Název práce: Analýza komunikační strategie firmy Coca-Cola v České republice
Autor(ka) práce: Slivka, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Hubka, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je analýza komunikační strategie společnosti Coca-Cola v České republice. Práce je rozdělena do dvou částí - části teoretické a praktické. V první části jsou za použití odborné literatury vymezeny základní pojmy, jako je marketing, marketingový mix, marketingová a komunikační strategie a výzkum trhu. Praktická část je pak věnována představení společnosti Coca-Cola, jejího komunikačního a marketingového mixu a jejích hlavních konkurentů. Stěžejní část praktické části tvoří vlastní dotazníkové šetření, které doplňuje informace získané ze sekundárních zdrojů a jež je základem pro formulaci souboru doporučení na vylepšení stávající marketingové a komunikační strategie společnosti Coca-Cola.
Klíčová slova: Komunikační mix; Marketingový mix; Produkt; Cena; Distribuce; Propagace; Marketingová analýza; Výzkum trhu; Coca-Cola
Název práce: Analysis of the marketing strategy of Coca-Cola in Czechia
Autor(ka) práce: Slivka, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Hubka, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the marketing and communication strategy of Coca-Cola in the Czech Republic. The work is divided into two parts - theoretical and practical. In the first part, the basic concepts such as marketing, marketing mix, marketing and communication strategies and market research are defined using professional literature. The practical part is then devoted to the introduction of Coca-Cola, its communication and marketing mix, and its main competitors. The main part of the practical part consists of its own questionnaire survey, which complements the information obtained from secondary sources and which is the basis for formulating a set of recommendations to improve Coca-Cola's current marketing and communication strategy.
Klíčová slova: Price; Distribution; Promotion; Product; Communication mix; Marketing mix; Coca-Cola; Marketing analysis; Market research

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2020
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74421/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: