Interkulturní rozdíly České republiky a Švýcarské konfederace

Název práce: Interkulturní rozdíly České republiky a Švýcarské konfederace
Autor(ka) práce: Krejčová, Jiřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Matysová, Kamila
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce si klade za cíl představit interkulturní rozdíly mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací. Jádro práce se soustředí na oblasti, v nichž se obě země odlišují a zároveň zmiňuje znaky, kterými jsou si tyto kulturní celky podobné. Důraz je zde mimo jiné kladen na rozdíly při obchodním jednání. Součástí této práce je výzkum, jenž zahrnuje kvantitativní a kvalitativní šetření. První část výzkumu proběhla za pomoci dotazníku od Geerta Hofstedeho. Druhá část byla realizována během rozhovorů s kritickými incidenty, které vychází z teorie kulturních standardů od Alexandra Thomase. V závěru práce jsou obě části výzkumu porovnávány. Výzkumné šetření potvrdilo teoretické poznatky v první kapitole diplomové práce a pomohlo najít odpovědi na výzkumné otázky, které jsou stanoveny v úvodu.
Klíčová slova: kultura; interkulturní rozdíly; Česká republika; Švýcarská konfederace; kulturní dimenze; kulturní standardy; Geert Hofstede; Alexander Thomas
Název práce: Intercultural differences between the Czech Republic and the Swiss Confederation
Autor(ka) práce: Krejčová, Jiřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Matysová, Kamila
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to present the intercultural differences between the Czech Republic and the Swiss Confederation. The core of the thesis focuses on the areas in which these two countries are different. At the same time it mentions the features in which these cultural entities are similar. Among other things, emphasis is placed on the differences in business meetings. Research that includes quantitative and qualitative investigations is also part of this thesis. The first part of the research was conducted using a questionnaire by Geert Hofstede. The second part was conducted during critical incident interviews based on the cultural standards theory by Alexander Thomas. At the end of the thesis, the two parts of the research are compared. The research confirmed the theoretical findings in the first chapter of and helped to find answers to the hypothesis set out in the introduction.
Klíčová slova: intercultural differences; Czech Republic; Swiss Confederation; culture; cultural dimensions; cultural standards; Geert Hofstede; Alexander Thomas

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 9. 2020
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74128/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: