Řízení kvality v malém podniku

Název práce: Řízení kvality v malém podniku
Autor(ka) práce: Andörfer, Ota
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Matysová, Kamila
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V dnešním globalizovaném světě, ve kterém je trh vyspělých ekonomik charakteristický nekompromisním hyperkonkurenčním prostředím a všeobecným převisem nabídky nad poptávkou, nabývá řízení kvality zcela nový rozměr. Kvalita je chápána jako pojem, jež se vztahuje nejen k výrobkům či službám, ale také k prováděným činnostem a procesům. Ačkoliv hlavní světové koncepce managementu kvality, jako jsou například ISO, TQM či model excelence EFQM, bývají označovány jako generické (tedy aplikovatelné ve všech organizacích), bývá řízení kvality skloňováno spíše v souvislosti s velkými společnostmi. Řízení kvality v kontextu malých (či mikro) podniků je však v dosavadní literatuře věnováno jen velmi málo pozornosti. Tato práce si klade za cíl zhodnotit současný stav managementu kvality v konkrétním malém podniku a na základě vybrané koncepce řízení kvality navhrnout opatření, která by vedla k jeho zlepšení. První kapitola seznamuje čtenáře se základními principy koncepcí managementu kvality. Ve druhé kapitole je představen podnik, který byl vybrán pro demonstraci implementace systému řízení kvality. V rámci třetí kapitoly jsou navrhnuty konkrétní opatření pro zlepšení systému řízení kvality v daném podniku. Čtvrtá kapitola pak stručně zhodnocuje, které oblasti zvoleného přístupu byly zpracovány do návrhu zlepšení systému řízení kvality, a předkládá doporučení, jakým směrem by se tento systém mohl do budoucna dále rozvíjet.
Klíčová slova: řízení kvality; ISO; management kvality v malých podnicích; systému managementu kvality
Název práce: Quality Management in Small Business
Autor(ka) práce: Andörfer, Ota
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Matysová, Kamila
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In today's globalized world, where the market of advanced economies is characterized by an uncompromising hypercompetitive environment and a general excess of supply over demand, quality management is taking on a whole new dimension. Quality can be understood as a concept that refers not only to products or services but also to the activities and processes performed. Although the world's major concepts of quality management, such as ISO, TQM, or the EFQM model of excellence, are often described as generic (i.e. applicable in all organizations), quality management tends to be associated primarily with large companies. However, quality management in small (or micro) enterprises has been given very little attention in the existing literature. This work aims to evaluate the current state of quality management in a particular small business and based on the selected concept of quality management propose measures that would lead to its improvement. The first chapter introduces the reader to the basic principles of quality management concepts. The second chapter introduces the company, which was selected to demonstrate the implementation of the quality management system. In the third chapter, specific measures are proposed to improve the quality management system within the company. The fourth chapter then briefly evaluates which areas of the chosen approach were elaborated in the proposal of improving the quality management system, and presents recommendations on how this system could be further developed in the future.
Klíčová slova: quality management; ISO; TQM; quality management systems; quality management in SME

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 8. 2020
Datum podání práce: 25. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73862/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: