Faktory ovlivňující rozsah outsourcingu podnikových procesů v sektoru finančních služeb

Název práce: Factors influencing the extent of business process outsourcing activities in the financial services sector
Autor(ka) práce: Timoshkina, Victoria
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Semenenko, Vadim
Oponenti práce: Martínez Pantoja, Yadira Ixchel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Outsourcing can be a functional tool for banks that want to improve their commercial performance or transform internal processes. To select an outsourcing strategy from a number of alternatives requires understanding of the long-term goals and diligent evaluation of possible risks. This study compares outsourcing models and assesses relevance of each to the financial sector. Additionally, it analyses factors influencing the managerial decisions of banking institutions in selecting the outsourcing type: local or offshore.
Klíčová slova: Outsourcing; Offshore; Banking outsourcing; Onshore
Název práce: Faktory ovlivňující rozsah outsourcingu podnikových procesů v sektoru finančních služeb
Autor(ka) práce: Timoshkina, Victoria
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Semenenko, Vadim
Oponenti práce: Martínez Pantoja, Yadira Ixchel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Outsourcing může být funkčním nástrojem pro banky, které chtějí zlepšit svou obchodní výkonnost nebo transformovat interní procesy. Výběr outsourcingové strategie z řady alternativ vyžaduje pochopení dlouhodobých cílů a vyhodnocení potenciálních rizik. Tato studie porovnává modely outsourcingu a posuzuje význam každého z nich pro finanční sektor. Kromě toho analyzuje faktory ovlivňující manažerská rozhodnutí bankovních institucí při volbě typu outsourcingu: lokální nebo offshore.
Klíčová slova: Outsourcing; Offshore; Bankovní outsourcing; Onshore

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2022
Datum podání práce: 25. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79790/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: