Vybrané metody řešení sporů v obchodním styku a zhodnocení jejich vhodnosti

Název práce: Vybrané metody řešení sporů v obchodním styku a zhodnocení jejich vhodnosti
Autor(ka) práce: Bartoňová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kačírková, Eliška
Oponenti práce: Houska, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce si klade za cíl zhodnotit soudní a vybraný mimosoudní způsob řešení sporu v obchodním styku v rámci České republiky, jmenovitě rozhodčí řízení a posoudit jejich výhody a nevýhody na základě specifických vlastností, kterými se tyto metody řešení sporu odlišují. Nastíněny budou i možnosti, které jsou poskytnuty výhradně podnikatelům, díky kterým se tyto odlišnosti nivelizují.
Klíčová slova: Arbitrabilita sporu; Obchodní spor; Zásada veřejnosti; Zásada neveřejnosti ; Rozhodce; Rozhodčí řízení ; Soudní řízení ; Soudce
Název práce: Selected methods of dispute resolution in business relations and evaluation of their suitability for entrepreneurs
Autor(ka) práce: Bartoňová, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kačírková, Eliška
Oponenti práce: Houska, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis aims to evaluate the judicial and selected alternative dispute resolution method, namely arbitration, in Czech republic and to assess their advantages and disadvantages based on specific characteristics that distinguish these methods of dispute resolution. Options that are provided exclusively to entrepreneurs will be outlined, thanks to which these differences are leveled.
Klíčová slova: Arbitrator; Arbitration; Trial ; Judge

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2021
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 19. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78076/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: