Doménově specifické webové uživatelské rozhraní pro specializovaný algoritmus strojového učení - dolování akčních pravidel

Název práce: Doménově specifické webové uživatelské rozhraní pro specializovaný algoritmus strojového učení - dolování akčních pravidel
Autor(ka) práce: Bajić, Mia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kliegr, Tomáš
Oponenti práce: Rauch, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na vytvoření doménově specifického webového rozhraní pro specializovaný algoritmus strojového učení – akční pravidla. Na začátku jsou uvedeny akční pravidla spolu s jejich popisem, příklady a charakteristiky. Dále práce popisuje vývoj webového rozhraní spolu s použitými technologiemi. Pro tuto práci je použít dataset Oxford Government Response Measures, který obsahuje data o opatřeních proti COVID-19 a vývoje šíření nákazy v čase. Z něj jsou vydolována akční pravidla a uživatel může do webového rozhraní zadat vstupní parametry a jako výstup dostane doporučení, jaká opatření spolu nakombinovat pro dosažení žádaného výsledku, tedy snížení počtu nakažení a počtu úmrtí. Výsledné webové rozhraní je dále použitelné pro jakákoliv data, která jsou uložena v databázi ve stejném formátu. Součástí práce je popis webového rozhraní a vyhodnocení použitelnosti aplikace uživateli.
Klíčová slova: akční pravidla; strojové učení; webové rozhraní; Python
Název práce: Domain-specific web interface for specialized machine learning algorithm – action rules
Autor(ka) práce: Bajić, Mia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kliegr, Tomáš
Oponenti práce: Rauch, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused at creating domain-specific web interface for specialized machine lear- ning algorithm – action rules. At the beginning of the thesis are described action rules together with examples and their characteristics. Thesis also describes development of web interface, meantioning used technologies. As data input is used dataset Oxford Government Response Measures, which contains of data about COVID-19 measures and development of the spread of COVID-19. From the dataset are mined action rules and user can enter input data into web interface and as output receive recommendations, which measures to combine together in order to achieve the optimal result, i.e. infection cases decrease or death cases decrease. It is possible to use the web interface for any kind of data, which are saved in the database in the same form. The web interface is described in the paper as well as usability evaluation by users.
Klíčová slova: action rules; machine learning; web interface; Python

Informace o studiu

Studijní program / obor: Znalostní a webové technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2021
Datum podání práce: 29. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78332/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: