Projekt přímých přenosů z mezinárodního turnaje v pozemním hokeji

Název práce: Projekt přímých přenosů z mezinárodního turnaje v pozemním hokeji
Autor(ka) práce: Větrovský, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Jakub
Oponenti práce: Přibyl, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá řízením projektu v oblasti produkce přímých přenosů, počínaje odborným naplánováním, realizací příprav a následnou implementací, tj. uskutečněním streamů ze zápasů Poháru mistryň evropských zemí v Rakovníku, 2022. Při řešení využívá zejména vědeckých metod analýzy i syntézy, řízených rozhovorů a testování. Současně uplatňuje odborné metody projektového řízení dle mezinárodního standardu PMBOK Guide. V úvodních dvou částech práce jsou objasněna teoretická východiska. První část se vztahuje k oblasti projektového managementu IKT projektů. Druhá část se zabývá problematikou produkce živých vysílání se zaměřením na sportovní přenosy. Teoretické poznatky jsou dále uplatněny v části praktické. Ta popisuje vlastní realizaci projektu napříč všemi jeho životními cykly, včetně jejích odsunů spojených s pandemií covidu-19. Dále se snaží o popularizaci pozemního hokeje v České republice a dlouhodobý rozvoj produkce přímých přenosů Českého svazu pozemního hokeje. Vylíčena jsou zde jednání se zainteresovanými stranami (především s Evropskou hokejovou federací, Českým svazem pozemního hokeje a HC 1972 Rakovník). Autor přiložil i kopie klíčových dokumentů, spolu s odůvodněními a podrobnými popisy. Představen je kompletní projektový plán zahrnující detailní rozbor projektových činností, řízení rizik a řešení otázky nákladů, zdrojů i harmonogramu. Následně se věnuje vlastní realizaci projektu a popisuje technické a organizační řešení včetně postupů. Nakonec je zdokumentováno uzavření projektu zahrnující zpětnou vazbu od stakeholderů, analýzu a poučení.
Klíčová slova: produkce přímých přenosů; internetový live streaming; pozemní hokej; projektový management
Název práce: Project of live broadcasts from the international field hockey tournament
Autor(ka) práce: Větrovský, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Jakub
Oponenti práce: Přibyl, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with project management in the field of live streaming production, starting with the professional planning, the realization of the preparations and the subsequent implementation, i.e., the realization of the streams of the EuroHockey Club Challenge I, Women – Rakovník, 2022. The solution uses mainly scientific methods of analysis and synthesis, guided interviews, and testing. At the same time, it applies professional project management methods according to the international standard PMBOK Guide. The theoretical background is explained in the first two parts of the thesis. The first part relates to the field of ICT project management. The second part deals with the issue of live video production with a focus on sports broadcasting. The theoretical knowledge is further applied in the practical part. The latter describes the actual implementation of the project across all its life cycles, including its displacement associated with the covid-19 pandemic. It also seeks to popularise field hockey in the Czech Republic and the long-term development of the production of live broadcasts by the Czech Field Hockey Federation. Negotiations with interested parties (mainly the European Hockey Federation, the Czech Field Hockey Federation and HC 1972 Rakovník) are outlined. The author has also included copies of key documents, together with justifications and detailed descriptions. A complete project plan is presented, including a detailed analysis of project activities, risk management and addressing cost, resource, and schedule issues. It then discusses the actual implementation of the project and describes the technical and organizational solutions, including procedures. Finally, project closure is documented including stakeholder feedback, analysis and lessons learned.
Klíčová slova: live broadcast production; project management; internet streaming; field hockey

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 10. 2021
Datum podání práce: 30. 6. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78589/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: