Návrh a vizualizace klíčových ukazatelů výkonnosti pro obchodní oddělení

Název práce: Návrh a vizualizace klíčových ukazatelů výkonnosti pro obchodní oddělení
Autor(ka) práce: Riegerová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Holubec, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací řešení pro analýzu obchodního oddělení v menší IT firmě. Hlavním cílem je analýza společnosti a určení klíčových ukazatelů, které jsou sledovány. Byla navržena reportingová strategie pro celé oddělení, a na základě zmapování hlavních cílů a strategie firmy byly stanoveny nejpodstatnější klíčové ukazatele pro obchodní oddělení, přesněji pro části Sales v systémech CRM a Utilizace. Na základě dostupnosti dat následuje návrh a implementace reportů. Dílčím cílem práce je vizualizace klíčových ukazatelů firmy pro obchodní oddělení prostřednictvím nástroje Power BI. Celý projekt je považován za Proof of Concept neboli prvotní návrh, jak by výsledný reporting mohl vypadat. Export dat proběhl prostřednictvím API a aplikace Postman, ve kterém se prostřednictvím kombinace tokenů vygenerovalo několik tabulek ve formě souborů JSON. Tyto soubory byly prostřednictvím Power Query editoru v Power BI upraveny a následně rovnou použity na vytvoření datového modelu. Výstupem diplomové práce je znázornění identifikovaných ukazatelů v podobě vizualizace v reportingovém nástroji Power BI jako Proof of Concept, a následné zhodnocení stavu dat a možností k automatizaci.
Klíčová slova: Deal; identifikátor; implementace; CRM; datový model; klíčové ukazatele; KPI; Lead; obchodní oddělení; Power BI; Proof of Concept; report; ukazatel
Název práce: Design and visualization of key performance indicators for the sales department
Autor(ka) práce: Riegerová, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Holubec, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the design and the implementation of a solution for the analysis for the sales department in a smaller IT company. The main goal is to analyze the company and identify the key indicators to monitor. A reporting strategy was designed for the entire department. Based on the mapping of the main goals and strategy of the company, the most important key indicators for the sales department will be determined (more precisely for the Sales CRM and for Utilization). Selection of reports to implement follows according to data availability. A partial goal of this thesis is to design and visualize the company's key indicators for the sales department through Power BI tools. The whole project is taken as Proof of Concept or the initial proposal of what the final reporting could look like. The data was exported via the API and the Postman application, in which several tables in the form of JSON files were generated via a combination of tokens. These files were modified using the Power Query editor in Power BI and then used directly to create data model. The output of the diploma thesis will be the representation of identified indicators in the form of visualization in Power BI reporting tools such as Proof of Concept, and subsequent evaluation of data status and possibilities for automation.
Klíčová slova: CRM; data model; identifier; implementation; key indicators; KPI; Lead; sales department; Power BI; Proof of Concept; report; indicator; Deal

Informace o studiu

Studijní program / obor: Informační systémy a technologie/Business Intelligence
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2021
Datum podání práce: 30. 6. 2022
Datum obhajoby: 3. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78533/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: