Využívání systémů pro řízení výuky na VŠE v post-covidové době: UX pohled a příležitosti

Název práce: The use of learning management systems at VSE in the post-covid era: UX perspective and opportunities
Autor(ka) práce: Uelskaya, Victoria
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dědic, Filip
Oponenti práce: Šnáblová, Hana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master thesis is focused on examining the learning management systems used at VSE during the post-covid period. The pandemic forced universities to react quickly to the rapidly changing situation and shift to online learning. Students began to use other learning management systems and digital tools around this time. They adapted to a new educational style and altered their software requirements to support their educational process. In this thesis, I evaluated the used learning management systems, how students' needs for digital tools have changed, and what can be done to improve students' post-covid experience. This was accomplished through the use of Human Centred Design methods and UX principles, which place the user, the student, at the centre of the design process. The research results show the need for more flexible hybrid style education, the use of new digital tools for education management and teamwork, and the need for chats and video calls with professors. Regarding the main issues, students stated that it was difficult for professors to adapt to the new style and that they needed more training with the new digital tools. They also stated that it is the primary reason that digital tools are not being used to their full potential, which would improve the education experience. The proposed solutions for improving current students' user experience were based on the modification of problematic functions of the internal VSE - InSIS.
Klíčová slova: Post-Covid; User Experience; User Research; HCD; UX; Human Centered Design; Study Information System; Learning Management System
Název práce: Využívání systémů pro řízení výuky na VŠE v post-covidové době: UX pohled a příležitosti
Autor(ka) práce: Uelskaya, Victoria
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dědic, Filip
Oponenti práce: Šnáblová, Hana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na zkoumání systémů řízení výuky používaných na VŠE v post-covidovém období. Pandemie donutila vysoké školy rychle reagovat na rychle se měnící situaci a přejít na online výuku. Studenti začali v této době používat systémy pro online správu výuky a další digitální nástroje. Přizpůsobili se novému stylu výuky a změnili své požadavky na software, jaky podporuje jejich vzdělávací proces. V této práci jsem hodnotila používané systémy pro správu výuky, jak se změnily potřeby studentů na digitální nástroje a co lze udělat pro zlepšení zkušeností studentů v této době. To bylo dosaženo pomocí metod Human Centred Design a principů UX, které staví uživatele, studenta, do centra design procesu. Výsledky výzkumu ukazují potřebu flexibilnějšího hybridního stylu výuky, využití nových digitálních nástrojů pro řízení výuky a týmovou práci, a potřebu chatů a videohovorů s profesory. Pokud jde o hlavní problémy, studenti uvedli, že pro profesory je obtížné přizpůsobit se novému stylu a že potřebují více školení s novými digitálními nástroji. Rovněž uvedli, že je to hlavní důvod, proč nejsou digitální nástroje využívány naplno, což by zlepšilo zážitek z výuky. Navrhovaná řešení pro zlepšení současných uživatelských zkušeností studentů vycházela z úpravy problematických funkcí interního systému VŠE - InSIS.
Klíčová slova: UX; User Experience; Uživatelský výzkum; HCD; Design zaměřený na člověka; Studijní informační systém; LMS; Post-Covid

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2020
Datum podání práce: 1. 7. 2022
Datum obhajoby: 3. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75158/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: