Investiční fondy v České republice a jejich výkonnost

Název práce: Investiční fondy v České republice a jejich výkonnost
Autor(ka) práce: Dušková, Kamila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Vacek, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá porovnáním zvolených investičních fondů z hlediska výkonnosti a s tím spojené rizikovosti a nákladovosti. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je teoretická a vymezuje oblast investičních fondů v České republice. Detailně popisuje kolektivní investování, jednotlivé druhy investičních fondů dle ZISIF, subjekty kolektivního investování a poskytuje pohled na současnou situaci trhu investičních fondů v České republice. Druhá kapitola se zaměřuje na charakteristiku zvolených investičních fondů s důrazem na jejich investiční strategii. Poslední kapitola zahrnuje popis různých metod využívaných k měření rizikovosti, výkonnosti a nákladovosti investičních fondů. V závěru práce jsou vybrané investiční fondy dle těchto metod porovnávány.
Klíčová slova: investiční fond; fond kolektivního investování; investiční společnost; akciové fondy; výkonnost investičního fondu; kolektivní investování
Název práce: Investment funds in the Czech Republic and their performance
Autor(ka) práce: Dušková, Kamila
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Vacek, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with investment funds and collective investment. The objective of the thesis is to compare selected investment funds in terms of performance and associated risk levels and costs. The thesis is divided into three main parts. The first part is theoretical, defining the area of investment funds in the Czech Republic. It provides a detailed description of collective investment, different types of investment funds according to ZISIF (the Act on Investment Companies and Investment Funds), and collective investment entities, and it provides an overview of the current situation on the investment fund market in the Czech Republic. The second chapter focuses on the characteristics of selected investment funds with an emphasis on their investment strategy. The last chapter describes different methods used to measure the risk level, performance and cost of investment funds. Finally, the thesis compares selected investment funds with each other according to these methods.
Klíčová slova: collective investment; investment fund; collective investment fund; investment company; equity funds; investment fund performance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 12. 2021
Datum podání práce: 19. 8. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79264/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: