Analýza dopadů a rizik kvantitativního uvolňování prováděného Federálním rezervním systémem mezi lety 2008–2020

Název práce: Analysis of the impacts and risks of quantitative easing conducted by the Federal Reserve System between 2008 and 2020
Autor(ka) práce: Votava, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamrazilová, Eva
Oponenti práce: Zubíková, Adéla
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis uses regression analysis to examine and quantify the effects of quantitative easing on the U.S. economy, specifically on real GDP growth, unemployment, inflation, and U.S. Treasury yields. It also examines the impact on the domestic currencies of selected foreign economies. The theoretical section briefly discusses the history, transmission mechanism and benefits and risks associated with quantitative easing. The practical part then uses regression models, where quantitative easing is represented by mortgage-backed securities, and US Treasury bonds held on the Fed's balance sheet, to establish the correlation between the variables tested, thus confirming the relationship between quantitative easing and real GDP growth and inflation, as well as the decline in unemployment and US Treasury bond yields. The results also show that the effects of quantitative easing spill over to foreign economies, where they have a positive effect on the exchange rate of the local currency, which, among other things, threatens the competitiveness of the domestic economy.
Klíčová slova: United States; bond yields; Quantitative easing; monetary policy; Federal Reserve; international spillovers of quantitative easing
Název práce: Analýza dopadů a rizik kvantitativního uvolňování prováděného Federálním rezervním systémem mezi lety 2008–2020
Autor(ka) práce: Votava, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamrazilová, Eva
Oponenti práce: Zubíková, Adéla
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce využívá regresní analýzu ke zkoumání a kvantifikaci dopadů kvantitativního uvolňování na americkou ekonomiku, konkrétně na růst reálného HDP, nezaměstnanost, inflaci a výnosy amerických státních dluhopisů. Zároveň zkoumá i dopad na domácí měny vybraných zahraničních ekonomik. Teoretická část stručně pojednává o historii, transmisním mechanismu a přínosech a rizicích spojených s kvantitativním uvolňováním. Praktická část pak pomocí regresních modelů, kde kvantitativní uvolňování představují cenné papíry kryté hypotékami a americké státní dluhopisy držené v rozvaze Fedu, zjišťuje korelaci mezi testovanými proměnnými, a potvrzuje tak vztah mezi kvantitativním uvolňováním a růstem reálného HDP a inflace, stejně jako poklesem nezaměstnanosti a výnosy amerických státních dluhopisů. Výsledky také ukazují, že účinky kvantitativního uvolňování se přelévají do zahraničních ekonomik, kde mají pozitivní vliv na směnný kurz místní měny, což mimo jiné ohrožuje konkurenceschopnost domácí ekonomiky.
Klíčová slova: Federální rezervní systém; výnosy dluhopisů; Kvantitativní uvolňování; měnová politika; Spojené státy americké; mezinárodní dopady kvantitativního uvolňování

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 12. 2021
Datum podání práce: 19. 8. 2022
Datum obhajoby: 15. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79109/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: