Analýza obsahu účetních výkazů z hlediska požadavků IFRS

Název práce: Analýza obsahu účetních výkazů z hlediska požadavků IFRS
Autor(ka) práce: Kurychka, Viktorija
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zárybnická Žárová, Marcela
Oponenti práce: Černý, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá požadavky na strukturu a obsah účetních závěrek dle IFRS a následnou analýzou obsahu účetních výkazů u dvou evropských společností, které sestavují účetní závěrky dle IFRS. Analýza proběhla u české společnosti, která vznikla v roce 2012 a britské společnosti, která existuje již od roku 1930. Cílem bylo zhodnotit rozdíly ve vykazování a zjistit, zda tradičně britská společnost, která má mnoholetou tradici ve vykazování, bude mít odlišnosti oproti české společnosti. Analýza ukázala určité rozdíly ve vykazování a rozsahu zveřejňovaných informací. Dodatečně je provedena komparativní analýza u středně velké české společnosti, která sestavuje účetní závěrku dle české účetní legislativy.
Klíčová slova: Koncepční rámec; IFRS 1; IFRS; IAS 27; IAS 1; IAS 7; výroční zpráva; účetní závěrka
Název práce: Analysis of the content of financial statements in terms of IFRS requirements
Autor(ka) práce: Kurychka, Viktorija
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zárybnická Žárová, Marcela
Oponenti práce: Černý, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis deals with the requirements for the structure and content of financial statements according to IFRS and the subsequent analysis of the content of financial statements for two European companies that prepare financial statements according to IFRS. The analysis was carried out for a Czech company, which was established in 2012, and a British company, which has existed since 1930. The aim was to evaluate the differences in reporting and to find out whether a traditionally British company, which has a long tradition of reporting, will have differences compared to a Czech company. The analysis showed some differences in reporting and the extent of information disclosed. Additionally, a comparative analysis is carried out for a medium-sized Czech company that prepares financial statements according to Czech accounting legislation.
Klíčová slova: IFRS; Conceptual Framework; IFRS 1; IAS 27; IAS 1; IAS 7; annual report; financial statements

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2021
Datum podání práce: 19. 8. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75980/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: