Hodnocení projektu investice do nemovitosti na příkladu bytového domu v Hlavním městě Praze

Název práce: Hodnocení projektu investice do nemovitosti na příkladu bytového domu v Hlavním městě Praze
Autor(ka) práce: Ustianskyi, Serhii
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Schönfeld, Jaroslav
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je vyhodnotit investiční projekt do nemovitosti a posouzení výnosového potenciálu konkrétního bytového domu na základě analýzy aktuální situace na trhu a faktorů ovlivňujících trh. Praktická část zahrnuje odhad příjmů a výdejů po dobu trvání projektu a přehled faktorů, na základě kterých byl odhad zpracován. Dále se v této práci porovnávají různé varianty financování projektu prostřednictvím kritérií ekonomické efektivnosti založených na diskontování peněžních toků. Významná rizika jsou detailně popsána v praktické části a dopad změn jednotlivých faktorů na výsledky projektu byl vyhodnocen pomoci analýzy citlivosti. Diskuze a závěr obsahují klíčové poznatky tykající se trhu rezidenčních nemovitostí a shrnutí daného tématu.
Klíčová slova: pronájem; investice; kapitál; úrokové náklady; Nemovitost; riziko
Název práce: Evaluation of a real estate investment project based on the example of residential building in Prague
Autor(ka) práce: Ustianskyi, Serhii
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Schönfeld, Jaroslav
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to evaluate a real estate investment project and assess the potential of the certain residential building based on the analysis of the current market situation and factors affecting the market. The practical part includes cash flow estimation and descries factors leaded to certain estimations. Furthermore, this thesis compares different methods of project financing using the criteria of economic efficiency that are based on discounted cash flow. Significant risks are described and valuated using sensitivity analysis. The discussion and conclusion include key insights into the real estate market and a summary of this thesis.
Klíčová slova: rent; investments; capital; interest expenses; risk; Property

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2021
Datum podání práce: 23. 8. 2022
Datum obhajoby: 16. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78922/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: