Private Equity investice

Název práce: Private Equity investice
Autor(ka) práce: Hrdý, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Schönfeld, Jaroslav
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře s odvětvím Private Equity. Nejprve je popsána definice a charakteristika odvětví, její historický vývoj a hlavní subjekty. V druhé části je popsáno, jakým způsobem funguje klasický Private Equity fond, jeho interní struktura, výkonnost, poplatky, způsob financování a jednotlivé strategie, které fondy realizují. V další části je popsán celý investiční proces fondu, který začíná výběrem vhodných příležitostí, následuje akviziční proces, interní schvalování transakce, způsob vytváření hodnoty v průběhu vlastnictví společnosti a následný prodej. V praktické části se snažím popsat celý proces na příkladu investice do konkrétní společnosti, kde popisuji jednotlivé části, problémy a způsoby řešení. Dále na příkladu rozvíjím způsob strategie buy-and-build a její implementace a odlišnosti od klasických akvizicí.
Klíčová slova: Private Equity; fond; investice; fúze a akvizice
Název práce: Private Equity investment
Autor(ka) práce: Hrdý, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Schönfeld, Jaroslav
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Main goal of this thesis is to familiarize the reader with the Private Equity industry. Firstly, the definition and characteristics of the industry, its historical development and main players are described. Second part of the work explain how a classical Private Equity fund works, its internal structure, performance, fees, method of financing and individual strategies implemented by the fund. Then the entire investment process of the fund is described, starting with the deal sourcing, followed by the acquisition process, internal approval of the transaction, methods of creating value during the ownership of the company and the subsequent sale. In practical part, I explain the whole process using the example of an investment into a specific company, where I describe the parts of the process, occurring problems and the way to solve them. I further develop the method of buy-and-build strategy, its implementation and differences from standard acquisitions.
Klíčová slova: Private Equity; fund; investments; mergers and acquisitions

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 10. 2021
Datum podání práce: 23. 8. 2022
Datum obhajoby: 16. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78569/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: