Řízení pracovního výkonu ve vybrané organizaci

Název práce: Řízení pracovního výkonu ve vybrané organizaci
Autor(ka) práce: Nguyen Thi, Linh
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Dufala, Mario
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení pracovního výkonu zaměstnanců v konkrétní organizaci. Cílem této práce je analýza a zhodnocení systému řízení pracovního výkonu ve vybrané společnosti. Práce obsahuje teoretickou i praktickou část, přičemž teoretická část práce je zaměřena na definici a analýzu přímo souvisejících pojmů, které mají vliv na pracovní výkon a jeho řízení v organizaci. Na teoretickou část navazuje praktická část, která pracuje se znalostmi nabytými z teoretické části. Jsou realizována dvě analytická šetření – kvantitativní dotazníkové šetření a kvalitativní řízené rozhovory. Výsledkem těchto bádání je SWOT analýza, která shrnuje současný stav systému řízení pracovního výkonu v dané organizaci. Na základě těchto informací jsou sestaveny návrhy na zlepšení stávající situace, přičemž tyto návrhy jsou zhodnoceny taktéž z finančního, časového a rizikového hlediska.
Klíčová slova: Hodnocení pracovního výkonu; Motivace; Řízení pracovního výkonu; Vedení zaměstnanců; Vzdělávání a růst zaměstnanců
Název práce: Work performance management in the selected organization
Autor(ka) práce: Nguyen Thi, Linh
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Dufala, Mario
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the issue of managing the work performance of employees in a specific organization. The aim of this work is the analysis and evaluation of the work performance management system in the selected company. The thesis contains both a theoretical and a practical part, while the theoretical part of the thesis is focused on the definition and analysis of directly related terms that have an impact on work performance and its management in the organization. The theoretical part is followed by a practical part, which works with the knowledge acquired from the theoretical part. Two analytical surveys are carried out - a quantitative questionnaire survey and qualitative guided interviews. The result of these studies is a SWOT analysis, which summarizes the current state of the work performance management system in the given organization. On the basis of this information, proposals are drawn up to improve the current situation, while these proposals are also evaluated from a financial, time and risk point of view.
Klíčová slova: Evaluation of work perfomance; Motivation; Work perfomance management; Employee management; Employee training and development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 3. 2021
Datum podání práce: 23. 8. 2022
Datum obhajoby: 15. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76787/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: